Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży.
1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania : 20 000,- zł.
2. Termin realizacji zadania : lipiec-sierpień 2011 rok,
3. Beneficjenci : mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki,
4. Wysokość przyznanej dotacji w 2010 r.: 17 000,- zł.
Zasady przyznania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
Termin składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.u. z 2010 Nr 6, poz. 25),
3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta,
4. Do oferty należy dołączyć :
1) aktualny odpis z rejestru lub ewidencji
2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji
5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert-nauka” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert,
2. Komisja powołana przez Wójta dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoja propozycję,
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
1) wartość merytoryczną,
2) koszt realizacji zadania,
3) posiadanie przez oferenta doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
4) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
5) osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
Postanowienia końcowe:
1.  O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,
2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy,

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2011
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  13-09-2011 14:37
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 8021
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl