Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice

G.6840.10.2016

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  gruntowa oznaczona numerem 1674/208 arkusz mapy 3, o powierzchni 0.1423 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00097922/0, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

P – tereny obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów, ZI – pas zieleni izolacyjnej, U-tereny usług.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana na ogrodzonym terenie istniejącego zakładu produkcyjnego. Położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjno-usługowej, przy ul. Korfantego. Działka o kształcie regularnym, w niewielkiej części porośnięta jest drzewami brzozy. Do działki brak bezpośredniego dojazdu (dostępu do drogi publicznej), stąd została przeznaczona na poszerzenie nieruchomości przyległej, poprawiając możliwość jej zagospodarowania,  co uzasadnia wybór formy przetargu ograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 1059/208, 1122/208, 901/208, 1325/208 i 1326/208. W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 28.11.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500 zł  

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy  00/100 złotych)

 

Wadium:  3 000 zł

(słownie: trzy tysiące 00/100 złotych)

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 5 kwietnia 2017 roku - o godz. 10:00.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 15:00 (data wpływu do Urzędu Gminy), w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w przedmiotowym ogłoszeniu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 29 marca 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka), w chwili zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe warunki udziału w przetargu - przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.