Przejdź do treści strony WCAG

O B W I E S Z C Z E N I E

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 16 marca 2017 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu w dniu 16 marca 2017 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Warsztat rzemieślniczy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych” planowany do realizacji na działkach nr 367/144, nr 364/144, k. m. 5 obręb Dobrzeń Wielki.

1. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

2. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.