Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44

G.7150.1.2017

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku własności Gminy Dobrzeń Wielki, składający się z sali głównej, czterech pokoi, dwóch pomieszczeń magazynowych, toalety, korytarza i wiatrołapu o łącznej pow. 93.52 m², posiadający  dostęp do mediów. Lokal przeznaczony do najmu na cele prowadzenia działalności usługowo – handlowej. Zlokalizowany na nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00058189/4, oznaczonej jako działka nr 1849/55 arkusz mapy 4, o powierzchni 0.2189 ha.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: UP – tereny usług publicznych.

Organizator przetargu zastrzega, że działalność usługowa prowadzona w lokalu nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi:
1 000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)+ podatek VAT w wysokości 23% - miesięcznie

Wadium:  200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 17 maja 2017 r. o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 10 maja 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu (zaliczka) przy w stawieniu pierwszej faktury  za najem nieruchomości, po podpisaniu umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości,
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, wierzytelną kopię umowy spółki cywilnej, inne), względnie oświadczenie, które będzie zawierało zobowiązanie do założenia działalności z podaniem rodzaju świadczonych usług,
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat z datą obowiązywania od dnia 01.06.2017 roku. Termin zagospodarowania nieruchomości, poprzez uruchomienie działalności, wynosi 4 miesiące od chwili podpisania umowy najmu. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu, przy czym aktualizacja stawki czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe warunki dotyczące oddania w najem ww. lokalu zostaną określone w umowie najmu.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Urzędu Gminy – telefony kontaktowe 77 469 55 24, 77 469 54 83 wewnętrzny 120 lub 301. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w Referacie Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego – pok. 7b, numer wewnętrzny  122.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (obok pokoju 7b).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  05-04-2017 13:24
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  05-04-2017 13:27
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1506
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl