Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13

G.7150.2.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

- LOKAL UŻYTKOWY

Położenie

Ulica

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa lokalu

Obręb:

Kup

Rynek 13

817/36

arkusz mapy 1

OP1O/00088092/6

190.44 m²

Przeznaczenie w planie: U – tereny usług

 

 

Opis nieruchomości: lokal użytkowy zagospodarowany na cele gastronomiczne, który jest przedmiotem najmu. Umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2017 roku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Lokal przeznaczony do najmu na cele prowadzenia działalności usługowo – handlowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości poprzez uruchomienie działalności – 4 miesiące od chwili podpisania umowy.

Wysokość opłat z tytułu najmu: Stawka czynszu wynosi 1000, - zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) + plus podatek VAT 23% - miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.