Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki

                                                                        

   Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

z a w i a d a m i a

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki.  Podjęcie opracowania następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXIII/269/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) – równolegle prowadzone będzie postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Wnioski dotyczące ochrony środowiska można składać w wymienionym wyżej terminie – do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem (e-mail: ug@dobrzenwielki.pl).

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  16-08-2017 09:38
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2971
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl