Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Urząd Gminy - referaty, telefony

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44,
46 - 081 Dobrzeń Wielki

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206

Po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się sekretariatu lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny

Wójt Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Henryk Wróbel
e-mail: wojt@dobrzenwielki.pl
101 -

 

Zastępca Wójta Gminy:

Do zadań Zastępcy Wójta należą:

- nadzór nad działalnością placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury
- promocja zdrowia, realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
 

Zastępca Wójta Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Irena Weber
e-mail: z-ca.wojta@dobrzenwielki.pl
101 203

 

Sekretarz Gminy:

Do zadań Sekretarza Gminy należą:
- koordynacja działań związanych z wykonaniem zadań Gminy w zakresie wyborów powszechnych i referendów,
- nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych,    
- obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich
- sporządzanie testamentów alograficznych
- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków,

Sekretarz Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kornelia Lauer-Konecka
e-mail: sekretarz@dobrzenwielki.pl
101 202

 

Referaty w Urzędzie Gminy:

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Do zadań referatu należą:
- ewidencja zabytków,
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
- oświetlenie ulic,
- sprawy związane z zagospodarowania przestrzennym,
- sprawy związane z drogownictwem,
- inwestycje i remonty,
- sprawy związane z wodociągami, kanalizacją i siecią cieplną,
- uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
-  zamówienia publiczne

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu: Warzecha Stefan
e-mail: swarzecha@dobrzenwielki.pl
7a 121
Zastępca Kierownika Referatu: Jonek Piotr
e-mail: zamowienia@dobrzenwielki.pl
9 211
Inspektor: Brzuchowska Teresa
e-mail: tbrzuchowska@dobrzenwielki.pl
10 219
Inspektor: Kurtz Joanna
e-mail: jkurtz@dobrzenwielki.pl
8 216
Inspektor: Parzonka Rafał
e-mail: rparzonka@dobrzenwielki.pl
7 301
Inspektor: Sośnik Krystiana
e-mail: ksosnik@dobrzenwielki.pl
10 219

Budżetu i Finansów:

Do zadań referatu należą:
- archiwum zakładowe
- kontrola realizacji budżetu,
- księgowość podatków i opłat
- prowadzenie księgowości finansowo – majątkowej,
- prowadzenie kasy Urzędu,
- windykacja należności,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Skarbnik: Barbara Buchta
e-mail: skarbnik@dobrzenwielki.pl
108 103
Inspektor: Jendryca Gizela
e-mail: gjendryca@dobrzenwielki.pl
112 104
Inspektor: Kałuża Martyna
e-mail: mkaluza@dobrzenwielki.pl
107 108
Inspektor: Lazik Rita
e-mail: rlazik@dobrzenwielki.pl
102 112
Inspektor: Ledwolorz Ewelina
e-mail: eledwolorz@dobrzenwielki.pl
103 111
Inspektor: Młynek Robert
e-mail: podatki.mlynek@dobrzenwielki.pl
103 111
Inspektor: Rippel Maria
e-mail: skarbnikz-ca@dobrzenwielki.pl
110 110
Referent: Sowada Beata
e-mail: bsowada@dobrzenwielki.pl
104 205
Inspektor: Wieczorek Katarzyna
e-mail: finanse-place@dobrzenwielki.pl
11 115

 

Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

Do zadań referatu należą:
- ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku,
- obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym,
- prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
- wydawanie decyzji o podziale gruntów.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu: Morela-Mirecki Sabina
e-mail: rggimk@dobrzenwielki.pl
7b 122
Inspektor: Siejka Ewa 7b 122

 

Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należą:
- gospodarka rolno-leśna,
- nadzór nad działalnością melioracyjną,
- ochrona środowiska,
- rekultywacja terenów,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie;

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu: Sankowski Czesław
e-mail: csankowski@dobrzenwielki.pl
110 106
Inspektor: Włodarczyk Irena
e-mail: iwlodarczyk@dobrzenwielki.pl
110 106

 

Organizacyjny:

Do zadań referatu należą:
- działalność gospodarcza,
- fundusze europejskie,
- język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy,
- obsługa Rady Gminy,
- prowadzenie kancelarii urzędu,
- promocja gminy,
- sprawy kadrowe,
- współpraca z gminami partnerskimi,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu:Mikuła Jolanta
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
101 204
Inspektor: Jonek Dominika
e-mail: djonek@dobrzenwielki.pl
111 105
Referent: Ścigała Beata
e-mail: rada@dobrzenwielki.pl
101 100

 

Oświaty, Wychowania i Zdrowia

Do zadań referatu należą:
- nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Inspektor: Pietrzyk Adriana
e-mail: oswiata@dobrzenwielki.pl
12 114

 

Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań referatu należą:
- dowody osobiste,
- ewidencja ludności,
- kancelaria tajna,
- sprawy stanu cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- zarządzanie kryzysowe.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu i USC: Walos Izabela
e-mail: usc@dobrzenwielki.pl
1 113
Zastępca Kierownika USC: Kowalczyk Cezary
e-mail: meldunki@dobrzenwielki.pl
6 118
Inspektor: Sabasz Krystyna
e-mail: sel@dobrzenwielki.pl
6 118
Ogrodnik Leszek
e-mail: oc@dobrzenwielki.pl
12 114

 

Samodzielne stanowiska:

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Informatyk: Kołodziej Izabela
e-mail: ikolodziej@dobrzenwielki.pl
109 107
Audytor: Frister Jacek
e-mail: audyt@dobrzenwielki.pl 
106 109

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 22-08-2017 09:57
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 22-08-2017 10:08
  • Podmiot udostępniający: Gmina Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Mikuła
  • Data wytworzenia: 22-08-2017
  • Ilość wyświetleń: 192
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/2676/8806/urzad-gminy-referaty-telefony.html