Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy - referaty, telefony

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44,
46 - 081 Dobrzeń Wielki

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206

Po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się sekretariatu lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny

Wójt Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Henryk Wróbel
e-mail: wojt@dobrzenwielki.pl
101 -

 

Zastępca Wójta Gminy:

Do zadań Zastępcy Wójta należą:

- nadzór nad działalnością placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury
- promocja zdrowia, realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
 

Zastępca Wójta Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Irena Weber
e-mail: z-ca.wojta@dobrzenwielki.pl
101 203

 

Sekretarz Gminy:

Do zadań Sekretarza Gminy należą:
- koordynacja działań związanych z wykonaniem zadań Gminy w zakresie wyborów powszechnych i referendów,
- nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych,    
- obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich
- sporządzanie testamentów alograficznych
- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków,
- działalność gospodarcza,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sekretarz Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kornelia Lauer-Konecka
e-mail: sekretarz@dobrzenwielki.pl
101 102

Organizacyjny:

Do zadań referatu należą:
- fundusze europejskie,
- język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy,
- obsługa Rady Gminy,
- prowadzenie kancelarii urzędu,
- promocja gminy,
- współpraca z gminami partnerskimi,
 

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Inspektor: Jonek Dominika
e-mail: djonek@dobrzenwielki.pl
111 105
Referent: Ścigała Beata
e-mail: rada@dobrzenwielki.pl
101 100

Referaty w Urzędzie Gminy:

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Do zadań referatu należą:
- ewidencja zabytków,
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
- oświetlenie ulic,
- sprawy związane z zagospodarowania przestrzennym,
- sprawy związane z drogownictwem,
- inwestycje i remonty,
- sprawy związane z wodociągami, kanalizacją i siecią cieplną,
- uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
-  zamówienia publiczne

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu: Warzecha Stefan
e-mail: swarzecha@dobrzenwielki.pl
7a 121
Zastępca Kierownika Referatu: Jonek Piotr
e-mail: zamowienia@dobrzenwielki.pl
9 211
Inspektor: Brzuchowska Teresa
e-mail: tbrzuchowska@dobrzenwielki.pl
7b 122
Inspektor: Kurtz Joanna
e-mail: jkurtz@dobrzenwielki.pl
8 105
Inspektor: Parzonka Rafał
e-mail: rparzonka@dobrzenwielki.pl
7 301

Inspektor: Stanisław Żebrowski
e-mail: szebrowski@dobrzenwielki.pl

7 120

Budżetu i Finansów:

Do zadań referatu należą:

- wymiar podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- przeprowadzanie kontroli podatników podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- księgowość podatków i opłat,
- windykacja należności,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Skarbnik: Barbara Buchta
e-mail: skarbnik@dobrzenwielki.pl
108 103
Inspektor: Kałuża Martyna
e-mail: mkaluza@dobrzenwielki.pl
107 108
Inspektor: Lazik Rita
e-mail: rlazik@dobrzenwielki.pl
102 112
Inspektor: Ledwolorz Ewelina
e-mail: eledwolorz@dobrzenwielki.pl
103 111
Inspektor: Młynek Robert
e-mail: podatki.mlynek@dobrzenwielki.pl
103 111

Centrum Usług Wspólnych

Do zadań referatu należą:
- obsługa z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rozliczeń dla jednostek obsługiwanych,
- obsługa kadrowo-płacowa jednostek obsługiwanych i Urzędu Gminy,
- archiwum zakładowe
- kontrola realizacji budżetu,
- prowadzenie księgowości finansowo – majątkowej,
- prowadzenie kasy Urzędu.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego

Kierownik Referatu: Jolanta Mikuła
e-mail:jmikula@dobrzenwielki.pl

111 105
Inspektor: Małgorzata Ciochoń
e-mail: mciochon@dobrzenwielki.pl
8 216
Inspektor: Magdalena Gandyra
e-mail: mgandyra@dobrzenwielki.pl
104 205
Inspektor: Jendryca Gizela
e-mail: gjendryca@dobrzenwielki.pl
112 104
Samodzielny referent: Irena Karasińska
e-mail: ikarasinska@dobrzenwielki.pl
10 219
Główny Księgowy: Joanna Kowalik
e-mail: jkowalik@dobrzenwielki.pl
8 216
Inspektor: Rippel Maria
e-mail: skarbnikz-ca@dobrzenwielki.pl
105 110
Referent: Sowada Beata
e-mail: bsowada@dobrzenwielki.pl
104 205
Inspektor: Barbara Weber
e-mail: bweber@dobrzenwielki.pl
11 115
Inspektor: Wieczorek Katarzyna
e-mail: finanse-place@dobrzenwielki.pl
105 110
Inspektor: Marianna Wilczek
e-mail: mwilczek@dobrzenwielki.pl
11 115
Referent: Elżbieta Woitczyk
e-mail: ewoitczyk@dobrzenwielki.pl
10 219

Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

Do zadań referatu należą:
- ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku,
- obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym,
- prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
- wydawanie decyzji o podziale gruntów.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu: Morela-Mirecki Sabina
e-mail: rggimk@dobrzenwielki.pl
7b 122
Inspektor: Siejka Ewa 7b 122

 

Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należą:
- gospodarka rolno-leśna,
- nadzór nad działalnością melioracyjną,
- ochrona środowiska,
- rekultywacja terenów,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie;

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu: Sankowski Czesław
e-mail: csankowski@dobrzenwielki.pl
110 106
Inspektor: Włodarczyk Irena
e-mail: iwlodarczyk@dobrzenwielki.pl
110 106


 

Oświaty, Wychowania i Zdrowia

Do zadań referatu należą:
- nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Inspektor: Pietrzyk Adriana
e-mail: oswiata@dobrzenwielki.pl
12 114

 

Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań referatu należą:
- dowody osobiste,
- ewidencja ludności,
- kancelaria tajna,
- sprawy stanu cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- zarządzanie kryzysowe.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Kierownik Referatu i USC: Walos Izabela
e-mail: usc@dobrzenwielki.pl
1 113
Zastępca Kierownika USC: Kowalczyk Cezary
e-mail: meldunki@dobrzenwielki.pl
6 118
Inspektor: Sabasz Krystyna
e-mail: sel@dobrzenwielki.pl
6 118
Ogrodnik Leszek
e-mail: oc@dobrzenwielki.pl
12 114

 

Samodzielne stanowiska:

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Informatyk: Kołodziej Izabela
e-mail: ikolodziej@dobrzenwielki.pl
109 107
Audytor: Frister Jacek
e-mail: audyt@dobrzenwielki.pl 
106 109

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-08-2017
  przez: Jolanta Mikuła
 • opublikowano:
  22-08-2017 09:57
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  19-01-2018 14:07
  przez: Jolanta Mikuła
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 988
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×