Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 13 grudnia 2017 roku, przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

położonych na terenie miasta Opola

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

 

Łączna

powierzchnia

 

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena  wywoławcza

nieruchomości

Wadium

(złotych)

 

 

 

Przeznaczenie

do sprzedaży

i sposób zagospodarowania

 

 

 

 

Opis                  nieruchomości  

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Czarnowąsy,

298/4 (11),

OP1O/00133607/1

 

2.4000

Brak:

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

 

84 720,00

10 000,00

 

 

zgodnie z obecnym stanem zagospodarowania, wykorzystywania: teren zieleni rekreacyjnej i leśnej

położenie działki w obszarze rolniczego użytkowania i terenów leśnych, w międzywalu rzeki Mała Panew,  stanowi las o niezwartym charakterze i nieużytki z pozostałościami po podziemnych budowlach,  napowietrznymi liniami najwyższych napięć i słupami energetycznymi

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena nieruchomości brutto -  zwolniona z podatku VAT.

Godzina przetargu 10:00

 

2

Świerkle,

 58/2 (2),

OP1O/00038750/2

 

1.5553

Brak:

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

 

 

172 500,00

20 000,00

zgodnie z obecnym stanem zagospodarowania, wykorzystywania:

teren zieleni,  droga wewnętrzna, teren lasów i zadrzewień, dla części możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

działka leśna położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, z dostępem do śródleśnej ulicy Masowskiej, o kształcie regularnym i korzystnej hipsometrii, na części występuje dziesięcioletni młodnik sosnowy

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena nieruchomości brutto -  zwolniona z podatku VAT.

 Nieruchomość podlega regulacjom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2052 ze zm.)

Godzina przetargu 11:00

 

3

Świerkle

56/4 (2),

OP1O/00071962/4

 

1.7560

 

Brak:

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

 

82 980,00

8 000,00

zgodnie z obecnym stanem zagospodarowania, wykorzystywania:

teren lasów i zadrzewień

działka leśna z dostępem do śródleśnej ulicy Masowskiej i dojazdem drogą gruntową (część składowa działki) od drogi asfaltowej ul. Świerkli w Opolu, las o funkcji ochronnej, zwarciu umiarkowanym, główny skład gatunkowy: sosna i dąb

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena nieruchomości brutto -  zwolniona z podatku VAT.

Godzina przetargu 12:00

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 6 grudnia 2017 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe warunki udziału w przetargu:

1. przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki

2. z uwagi na to, że działka 58/2 podlega regulacjom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2052 ze zm.) jej nabywca nie będący rolnikiem indywidualnym (art.6.1 w związku z art.2a ust. 1 i 2 ustawy), ani osobą określoną w art.2a ust. 3 pkt 1 tej ustawy zobowiązany będzie do uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości (art.2a ust.4 pkt 2), wyrażonej w formie decyzji administracyjnej stąd taki uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia przed przystąpieniem do przetargu oświadczenia, w którym zobowiąże się do wystąpienia w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przetargu o taką decyzję i przedłożenie jej na ustalony dzień podpisania aktu notarialnego (odmowna decyzja będzie podstawą zwrotu wadium).

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  09-11-2017 08:37
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  09-11-2017 15:03
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1101
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl