Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHRÓŚCICE-3

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)   oraz uchwały Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim nr XXV/196/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHRÓŚCICE – 3, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

  Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu dniach od 15 grudnia  2017 r. do 17 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w pok. nr 10, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia   2018 r. o godz. 14°° w sali nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.  

  Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia  2018 r. Uwagi do projektu planu również można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych:

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 3. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 Ponadto - zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3 (art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. Dz. U. z 2017, poz.1405 ze zm.). Uwagi i wnioski w tym  postępowaniu można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu – w Urzędzie Gminy, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w okresie do dnia 31 stycznia 2018 r., e-mail: ).                                                                           

                                                                               Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  07-12-2017 13:05
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 884
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×