Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

OŚ.6131.110.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 marca 2018 roku

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 45 cm mierzonego na wysokości 130 cm, jednego drzewa gatunku wierzba biała o obwodzie pnia 95 cm mierzonego na wysokości 130 cm i jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 160 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnących na terenie działki nr 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki.

Zgodnie z art. 79a ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego informuję, że na dzień wysłania niniejszego zawiadomienia nie są spełnione przesłanki zależne od strony, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Stosowanie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednoznacznie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, pokój 110, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, czyli z dniem 16 marca 2018 r.

 

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                                                 Henryk Wróbel