Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku

OŚ.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 21 maja 2018 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wprowadzeń dwutorowych linii napowietrznych 110 kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice do Stacji Dobrzeń”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, w Referacie Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska, pokój nr  110.

 

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                        Henryk Wróbel

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2018
  przez: Czesław Sankowski
 • opublikowano:
  22-05-2018 13:29
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 353
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl