Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem 1613/44 arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0326 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki objęta księgą wieczystą nr OP1O/00075720/4

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

B.S. – bazy i składy oraz KDIV NE 457 – drogi krajowe.

Przedmiotowa  działka położona jest w miejscowości Chróścice, bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej, ul. Młyńskiej – przylega do niej węższym bokiem, w terenie zabudowy magazynowej, składowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka stanowi niewielki fragment terenu o wydłużonym kształcie. Przez jej teren przebiega podziemna sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej, zlokalizowany jest na niej słup energetyczny. Większa część działki położona jest w terenie przeznaczonym pod bazy, składy, pozostała pod drogę. Teren działki obecnie porośnięty trawą. Działka sama w sobie nie stanowi działki nadającej się do zabudowy, może jedynie powiększyć powierzchnię działek sąsiednich. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 1487/44, 1421/39 i 1614/44. W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 000 zł netto

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium:1 000 zł

( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) o godz. 11:00 dnia 18 listopada 2011 roku.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 14 listopada 2011 r.  do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy pok. nr 7b pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń tut. urzędu do dnia
16 listopada 2011 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 10 listopada 2011 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do dnia następnego od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet przyszłej ceny nabycia nieruchomości.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 4695-483 wew. 122. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych przyczyn.

 

  

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2011
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  10-10-2011 10:27
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  10-10-2011 10:30
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 8373
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl