Przejdź do treści strony WCAG

ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza  rokowania

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu

 

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość oznaczona jako działka nr 298/4 arkusz mapy 11, obręb Czarnowąsy o powierzchni 2.4000 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00133607/1.

Opis nieruchomości: położenie działki w granicach miasta Opola, na obszarze rolniczego użytkowania i terenów leśnych, w międzywalu rzeki Mała Panew,  stanowi las o niezwartym charakterze i nieużytki z pozostałościami po podziemnych budowlach,  napowietrznymi liniami najwyższych napięć i słupami energetycznymi.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie do sprzedaży i sposób zagospodarowania zgodnie z obecnym stanem zagospodarowania, wykorzystywania: teren zieleni rekreacyjnej i leśnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 900,- złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100). Zwolnienie z podatku VAT.

Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wynosi : 4 000,- złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Rokowania następują po dwóch przetargach przeprowadzonych w dniach 13.12.2017 r. i 28.02.2018 roku, zakończonych wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) o godz. 10:00 dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z kopią dowodu wpłaty zaliczki należy złożyć pisemnie,  w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – działka 298/4” w terminie do dnia 2 sierpnia 2018 r.  w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres  zgłaszającego lub firmę oraz siedzibę
  2. datę sporządzenia zgłoszenia
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 2 sierpnia 2018 roku (za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Zaliczkę zwraca się w terminie do trzech dni od dnia przeprowadzenia rokowań (na rachunek bankowy uczestnika rokowań), a wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Do zawarcia umowy notarialnej wybrana zostanie ta oferta, w której zaproponowana zostanie najwyższa cena.

Dodatkowe warunki udziału w rokowaniach:

przed przystąpieniem do rokowań komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą rokowań, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w rokowaniach;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w rokowaniach jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w rokowaniach z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty zaoferowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonej skutecznie zaliczki, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

Wójt Gminy zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.