Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice

logo.jpeg

Miasto Opole w partnerstwie  z Gminą  Dobrzeń Wielki i Gminą Tarnów Opolski
w ramach Osi priorytetowej VI- Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
Działanie  6.1 Infrastruktura drogowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizuje

projekt pn.„Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach:
 Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy o dofinansowanie 

RPOP.06.01.00-16-0013/17-00 

Data  podpisania umowy o dofinansowanie

26.04.2018r.

Lider  projektu 

Miasto Opole  

Partnerzy projektu 

Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Tarnów Opolski

Wartość  projektu ogółem 

35 066 821,28 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

35 066 821,28 PLN 

Wartość dofinansowania 

21 040 092,76 PLN

Okres  realizacji projektu 

10.11.2016r.- 31.03.2020 r. 

Gmina Dobrzeń Wielki

Wartość projektu

2 163 041,28 PLN 

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 163 041,28 PLN 

Wartość dofinansowania 

1 297 824,76 PLN 


Zakres rzeczowy w Chróścicach (partner projektu Gmina Dobrzeń Wielki) obejmuje przebudowę dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej o dł. 1,13 km, w tym:  wykupu gruntów, budowę i przebudowę jezdni, budowę poboczy, oczyszczenia rowu, rewitalizację zieleni, budowę miejsc postojowych, poszerzenie pasa drogowego, korektę łuków skrzyżowań, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego.

Zakres rzeczowy w Opolu obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego „Metalchem", w tym: przebudowę dwóch skrzyżowań z DW 423, przebudowę
 i budowę dróg klasy L i Z o łącznej dł. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo – rowerowymi, budowę miejsc postojowych, przebudowę placu manewrowo–postojowego, budowę placów
do zawracania - p-poż., budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej, rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowa nowego obiektu w konstrukcji gruntowo – powłokowej, przebudowę przejazdów kolejowych, wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia, przebudowę
 i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i budowa układu separacyjnego z osadnikami, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz hydrantów, przebudowę odcinka sieci gazociągowej, usunięcie kolizji sieciowych, montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

Zakres rzeczowy w Tarnowie Opolskim (partner projektu Gmina Tarnów Opolski) obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. św. Jacka o dł. 0,98 km, w tym: budowę i przebudowę jezdni, roboty ziemne, wykopy w gruntach, wykonanie podbudowy, oczyszczenie warstw.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych – terenów inwestycyjnych dla rozwoju regionu oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach w Opolu,
Gminie Dobrzeń Wielki oraz Gminie Tarnów Opolski. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany
w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych :

  • zwiększenie dostępności transportowej Parku Przemysłowego „Metalchem”;
  • rozbudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego „Metalchem”;
  • zwiększenie dostępności transportowej terenu inwestycyjnego w Gminie Dobrzeń Wielki poprzez przebudowę ul. Cebuli i ul. Piaskowej;
  • zwiększenie dostępności transportowej terenu inwestycyjnego w Gminie Tarnów Opolski poprzez przebudowę ul. Św. Jacka.