Przejdź do treści strony WCAG

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.

     OŚ.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wprowadzeń dwutorowych linii napowietrznych 110 kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice do Stacji Dobrzeń”.

   

POSTANOWIENIE
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinia
  nr WOOŚ.4220.109.2018.IOC z dnia 08 czerwca 2018 roku,
 • Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia
  nr NZ.9023.3.12.2018.MKK z dnia 03 sierpnia 2018 roku,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu – opinia nr GL.ZZO.3.435.87.2.2018.MO z dnia 19 lipca 2018 roku,

 

postanawiam

stwierdzić, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wprowadzeń dwutorowych linii napowietrznych  110 kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice do  Stacji Dobrzeń”, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach:

Gmina Dobrzeń Wielki, Obręb Dobrzeń Mały: 1535/59, 439/202, 440/203, 729/202, 1384/202, 1307/190, 1309/197, 1308/190, 1310/197, 1312/198, 1116/180, 673/197, 676/198, 677/198, 681/212, 682/213, 1378/150, 711/185

Gmina Opole, Obręb Dobrzeń Mały: 1672/103, 1687/96, 1563/113, 1564/113, 1633/113, 1634/113, 1637/113, 1652/113, 1653/113, 1638/113, 1644/113, 1645/113, 1661/112, 1662/112, 1641/113, 1773/113, 1774/113, 1636/113, 1640/113, 1643/113, 1647/113.  

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 09 kwietnia 2018 roku (uzupełnionym w dniu 10 maja 2018 roku) TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole przez pełnomocnika Pana Jacka Wojciechowskiego, PBE ELBUD Katowice, Spółka z o.o., ul. Ks. H. Bednorza 19, 40-384 Katowice  zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wprowadzeń dwutorowych linii napowietrznych  110 kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice do  Stacji Dobrzeń”  w Gminie Dobrzeń Wielki i w mniejszej części w Gminie Opole. 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 (stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, który przesłał wniosek do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.  

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia
  nr WOOŚ.4220.109.2018.IOC z dnia 08 czerwca 2018 roku stwierdzająca, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  – opinia nr NZ.9023.3.12.2018.MKK z dnia 03 sierpnia 2018 roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu – opinia nr GL.ZZO.3.435.87.2.2018.MO z dnia 19 lipca 2018 roku, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie:

 • przebudowa wprowadzeń dwóch napowietrznych dwutorowych linii elektroenergetycznych 110 kV relacji 110kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice i 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice.
 • demontaż istniejących przewodów w przęsłach pomiędzy bramkami rozdzielni, a słupami nr 3 obu linii, a następnie zawieszeniu tych przewodów w sposób umożliwiający wprowadzenie ich na inne bramki.

Przebudowa przedmiotowych linii 110 kV będzie polegała na demontażu następujących wprowadzeń torów prądowych:

 • Dobrzeń – Groszowice odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2 – sł. nr 1 – Bramka 10,
 • Dobrzeń – Bierkowice odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2 – sł. nr 1 – Bramka 12,
 • Dobrzeń – Zakrzów odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2B (wschodnia strona) – sł. nr 1B (wschodnia strona) – Bramka 15,
 • Dobrzeń – Gosławice odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2A (zachodnia strona) – sł. nr 1A
 • (zachodnia strona) – Bramka 17, a następnie montażu tych torów według poniższej kolejności:
 • Dobrzeń – Groszowice odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2B (zachodnia strona) – sł. nr 1B (zachodnia strona) – Bramka 14,
 • Dobrzeń – Bierkowice odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2B (wschodnia strona) – sł. nr 1B (wschodnia strona) – Bramka 15,
 • Dobrzeń – Zakrzów odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2A (zachodnia strona) – sł. nr 1A (zachodnia strona) – Bramka 17
 • Dobrzeń – Gosławice odcinek sł. nr 3 – sł. nr 2A (wschodnia strona) – sł. nr 1A (wschodnia strona) – Bramka 20

Dodatkowo zdemontowany zostanie przewód telekomunikacyjny ADSS, rozwieszony między słupami  Nr 3 – Nr 2B – Nr 1B – Bramka 15 i zawieszony następnie między słupami Nr 3 – Nr 2A – Nr 1A –Bramka 17.

Realizacja przedsięwzięcia jest związana z budową nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole i koniecznością uporządkowania wprowadzeń linii 110kV do rozdzielni. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, na przedpolu rozdzielni zostanie zwolnione miejsce na wprowadzenie do rozdzielni nowych linii 110kV. Długości poszczególnych odcinków do przebudowy wynoszą ok. 560m. Zakres prac nie obejmuje słupów oraz ich fundamentów, podczas przebudowy nie będą wykonywane roboty ziemne. Istniejące słupy nie podlegają wymianie, jedynie w razie stwierdzenia konieczności, zostaną wymienione ich poszczególne skorodowane lub uszkodzone elementy zakratowania.

Przebieg linii 110 kV jest zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

 1. Terenu budowy nabrzeża przeładunkowego wraz z placem składowym, położonego na gruntach wsi Dobrzeń Mały, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIV/381/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r.
 2. Korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji „Dobrzeń”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIX/394/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia, wykorzystane zostaną materiały, paliwa, energia oraz woda, w ilościach typowych dla procesu budowlanego, uzależnionych m.in. od rodzaju i jakości przyjętych technologii, czy wykorzystanego sprzętu technicznego. Natomiast w trakcie  eksploatacji inwestycji, po przebudowie, zużycie ograniczać się będzie przede wszystkim do  niezbędnych materiałów do utrzymania instalacji w należytym stanie technicznym (np. powłoki malarskie, substancje odrdzewiające oraz paliwo dla pojazdów obsługi) i w odniesieniu do stanu obecnego, nie ulegnie zmianie.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie odpadów z procesu przebudowy, demontażu oraz montażu nowych konstrukcji i urządzeń, odpadów w postaci zużytych tkanin do wycierania oraz ubrań ochronnych, odpadów z prac ziemnych, jak również pewnych ilości odpadów socjalno-bytowych, które będą magazynowane selektywnie, w miejscach do tego przystosowanych (nie stwarzając zagrożenia dla środowiska), a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Za gospodarkę powstającymi odpadami odpowiedzialna będzie firma wykonująca prace budowlano-montażowe.

Powstające na terenie zaplecza budowy ścieki socjalno-bytowe, odprowadzane będą do urządzeń sanitarnych ze szczelnymi zbiornikami, opróżnianymi przez uprawnione do tego firmy.

     Transport materiałów budowlanych będzie odbywał się zgodnie z zasadą minimalnej ingerencji w środowisko, przy wykorzystaniu w największym stopniu istniejących dróg publicznych oraz dróg dojazdowych śródpolnych.

Podczas prac budowlanych, na etapie realizacji inwestycji, wystąpi hałas powstający przy pracy maszyn i urządzeń, wykonujących roboty ziemne oraz hałas z silników pracujących maszyn i środków transportu. Ze względu na krótkotrwały i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. W celu zmniejszenia uciążliwości prace będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Zakres prac do wykonania wskazuje, że większość prac zrealizowana zostanie przy użyciu ciężkiego sprzętu – samochody transportowe, dźwig, podnośnik. Hałas związany z pracą dźwigu i ruchem transportu występować będzie okresowo i przemieszczać się będzie wraz z prowadzeniem prac przy następnych słupach.

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie wiązać się z okresowymi, lokalnymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą przede wszystkim: maszyny budowlane i sprzęt transportujący. Uciążliwość ta ustąpi wraz zakończeniem procesu przebudowy ww. linii. W trakcie funkcjonowania ww. linii 110 kV, w normalnych warunkach eksploatacji, nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ocenia się, że na etapie przebudowy inwestycji, oddziaływania elektroenergetyczne nie ulegną zmianie. Mając na uwadze powyższe, przewiduje się, że prace budowlane z uwagi na krótki czas ich trwania, nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości powietrza.

Źródłem hałasu (szumu akustycznego), wytwarzanego przez linie 110 kV są: ulot z elementów przewodzących linii  110 kV, znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów fazowych) oraz wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach). Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym do przestrzeni, pojawiającym się, gdy wartość maksymalna natężenia na powierzchni przewodu przekroczy wartość krytyczną. Intensywność ulotu zależy głównie od warunków pogodowych. W czasie złej pogody (mżawka, deszcz, śnieg, szadź) poziom hałasu generowanego przez linie elektroenergetyczne wzrasta. Podczas dobrej pogody, linie elektroenergetyczne są prawie niesłyszalne. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, obecnie funkcjonujące linie 110 kV nie powodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, tj. na terenach zabudowy mieszkaniowej (w tym zabudowa w odległości ok. 11,4 m od linii). Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany oddziaływania akustycznego na najbliższe tereny mieszkaniowe.

            W pasie technologicznym przebudowywanych linii 110 kV, określonym jako pas o szerokości 20m znajduje się jeden budynek mieszkalny, zlokalizowany w odległości             ok.11,4m od osi linii, położony w pobliżu przęsła sł. Nr 1A – Sł. Nr 2A,  po jego wschodniej stronie, na działce nr 1566/113, obręb Dobrzeń Mały.

Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883) pomiary pola elektrycznego w otoczeniu linii elektroenergetycznych należy dokonywać nad powierzchnią ziemi lub innymi powierzchniami, na których mogą znajdować się ludzie na wysokości 2m oraz w pobliżu obiektów budowlanych w odległości 1,6m od ścian tych obiektów. Ponieważ istniejący budynek pozbawiony jest tarasów, balkonów od strony linii 110kV, obliczenia przeprowadzono dla wysokości 2m npt i w odległości 1,6m od jego ściany, czyli w odległości 9,76m od osi linii. Obliczone wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w miejscu zbliżenia wynoszą odpowiednio E=0,68kV i H=11,02A/m.

Zgodnie z obliczeniami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przewiduje się, ze na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, wartość natężenia pola elektrycznego (10 kV/m) oraz wartość natężenia pola magnetycznego (60 A/m) nie osiągnie miejsc dostępnych dla ludności.

Przebudowa linii 110 kV będzie realizowana na Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW60001711932 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW6000127, nie spowoduje negatywnych oddziaływań na stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych oraz na stan ekologiczny i stan chemiczny jednolitej części wód powierzchniowych, a tym samym nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Podczas eksploatacji inwestycji mogą okresowo powstawać odpady, np. z prac konserwacyjnych, remontowych czy napraw, w tym zaliczane do niebezpiecznych, za gospodarkę którymi odpowiedzialna będzie firma wykonująca prace konserwacyjne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-4 i pkt 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.), zatem realizacja inwestycji nie będzie naruszać zakazów w nich obowiązujących. Przebudowa linii realizowana będzie także w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 (w odległości ok. 670m od jego granic). Dla ww. obszaru ustanowiono plany zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 – Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r., poz. 1944 i Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1101). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych w tym obszarze Natura 2000. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planach zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. Z danych przyrodniczych będących w posiadaniu RDOŚ wynika, że przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach korytarza ekologicznego „Dolina Odry”. Mając na uwadze fakt, że przedmiotowe linie napowietrzne istnieją, a same prace sprowadzają się wyłącznie do demontażu przewodów w przęsłach pomiędzy bramkami rozdzielni, a słupami nr 3 obu linii, a następnie zawieszeniu tych przewodów w sposób umożliwiający wprowadzenie ich na inne bramki uznano, że jej realizacja nie spowoduje przerwania ww. korytarza ekologicznego oraz nie zaburzy jego funkcjonowania.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie lub leśne,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników    wód śródlądowych,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10 . Jednakże przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji benzo(a)pirenu i pyłu, zatem ocenia się, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w tym zakresie.

Z uwagi na rodzaje oraz ilości materiałów wykorzystywanych na terenie planowanej inwestycji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz.138).

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Mając na uwadze, charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych rozwiązań mających na celu adaptację przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późniejszymi zmianami) uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a także brak znacząco negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego  i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki niniejszym postanowieniem odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wprowadzeń dwutorowych linii napowietrznych  110 kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice do  Stacji Dobrzeń”  w Gminie Dobrzeń Wielki i w mniejszej części w Gminie Opole. 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

                                                                          Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                  Henryk Wróbel

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

 1. TAURON Dystrybucja S.A.
  ul. Podgórska 25 A, 31-035 Kraków
  Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
  Pełnomocnik: Jacek Wojciechowski
  Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
  ELBUD w Katowicach Spółka z o.o.
  ul. Ks. Bednorza 19, 40-384 Katowice
 2. Urząd Miasta Opola
  Rynek-Ratusz, 45-015 Opole
 3. Strony postępowania poinformowano obwieszczeniem
 4. a/a


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
 2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Zarząd Zlewni w Opolu
  ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

Sporządził: CS