Przejdź do treści strony WCAG

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku

OŚ.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 21 maja 2018 roku na wniosek Pana Jacka Wojciechowskiego pełnomocnika  TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wprowadzeń dwutorowych linii napowietrznych 110 kV Dobrzeń – Zakrzów/Gosławice, 110 kV Dobrzeń – Groszowice/Bierkowice do Stacji Dobrzeń”.

            Jednocześnie informuję o możliwości wypowiedzenia się, co do dowodów
i materiałów zebranych w toku postępowania administracyjnego (Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok.  110) w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego pisma za doręczone tj. od dnia 10 sierpnia 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 roku.

 

                                                     Wójt Gminy
                                                  Henryk Wróbel

 

Za treść odpowiada: CzS