Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  - LOKAL UŻYTKOWY

PRZEZNACZONY DO NAJMU

Położenie

Ulica

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa lokalu

Obręb:

Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

1849/55

arkusz mapy 4

OP1O/00058189/4

60.7m²

Przeznaczenie w planie: UP – tereny usług publicznych

Opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku własności Gminy Dobrzeń Wielki, w którym od lat znajduje się księgarnia. Lokal posiada dostęp do mediów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal przeznaczony do najmu na cele prowadzenia działalności usługowo – handlowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal zagospodarowany - kontynuacja umowy z tym samym najemcą.

Wysokość opłat z tytułu najmu: Stawka czynszu wynosi 700, - zł (słownie: siedemset złotych 00/100) + plus podatek VAT 23% - miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.