Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

(symbol)

 

 

Cena

(zł)

Przeznaczenie

do zbycia

i sposób zagospodarowania

(Sp. Zag.)

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

Dobrzeń Wielki,

 1886/169 (4),

 OP1O/00009972/2

 

 

0.1812

 

U - tereny zabudowy usługowej

KDG – tereny drogi publicznej (droga główna)

 

70 000,-

+

23% podatek VAT

sprzedaż nieruchomości

Sp. Zag.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości:  położona bezpośredni przy ul. Namysłowskiej, teren o korzystnej hipsometrii, porośnięty roślinnością trawiastą, od strony drogi znajduje się skarpa, kształt nieregularny, wydłużony z ograniczoną możliwością swobodnej zabudowy.  Przez teren działki przebiegają sieci wodna, gazowa, kanalizacji deszczowej ze studzienkami i energetyczna w granicy działki, w zasięgu dostęp do tych mediów, lokalizacja w terenie projektowanej zabudowy usługowej.

 

2

 

Dobrzeń Wielki,

3235/343 (3),

 OP1O/00069543/4

3237/343 (3),

 OP1O/00075720/4

 

 

0.0040

 

0.0088

 

0.0128

 

U – tereny zabudowy usługowej -komercyjnej oraz publicznej

 

12 600,-

+

23% podatek VAT

zamiana nieruchomości,

Sp. Zag.:

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Opis nieruchomości: dwie działki stanowią wąski pas terenu, zlokalizowany przy ul. Wspólnej, bezpośrednio przylegający do  ogrodzenia Klasztoru i Domu Opieki Społecznej z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości z tymi obiektami. Teren równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, zagospodarowany zielenią niska i wysoką. Położenie w otoczeniu zabudowy sakralnej, obiektów oświaty i usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza.

 

3

 

Dobrzeń Wielki,

 3246/431 (3),

 OP1O/00068731/2

 

 

0.0211

 

MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

 

13 620,-

+

23% podatek VAT

zamiana nieruchomości,

Sp. Zag.:

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: stanowi wąski pas terenu, zlokalizowany pomiędzy ul. Wspólną a ul. Ks. Kraika wydzielony z nieistniejącej drogi, od lat zagospodarowany i utrzymywany przez właściciela nieruchomości, z którym dokonywana jest zamiana. Teren równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, zagospodarowany zielenią niską. Położenie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług publicznych. W sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza.

 

4

 

Dobrzeń Wielki,

 3247/431 (3),

 OP1O/00068731/2

 

 

0.0190

 

ZP – tereny zieleni urządzonej

 

4 790,-

+

23% podatek VAT

zamiana nieruchomości,

Sp. Zag.:

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: stanowi wąski pas terenu o nieregularnym kształcie, zlokalizowany pomiędzy ul. Wspólną a ul. Ks. Kraika wydzielony z nieistniejącej drogi, od lat zagospodarowany i utrzymywany przez właścicieli nieruchomości, z którymi dokonywana jest zamiana. Od ul. Wspólnej dzieli go rów odwadniający. Teren równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, zagospodarowany zielenią niską. Położenie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług publicznych. W sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 31 grudnia  2018 roku.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.