Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 23 styczna 2019 roku, przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości

 

 

nr

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

(arkusz mapy),

nr księgi wieczystej

Łączna

powierz-

chnia

Przeznaczenie

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena 

wywoławcza

------------

Wadium

(złotych)

Przeznaczenie

do sprzedaży

i sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

 

1

II PRZETARG OGRANICZONY godzina przetargu 9:00

 

Chróścice,

 522/262 (5),

 OP1O/00069543/4

 

 

0.0760

RM – teren zabudowy zagrodowej z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, usługi agroturystyki

 

14 000,-

1 500,-

zwolnienie z  podatku VAT

 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości:  nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Ostrówek 12, w terenie istniejącej zabudowy zagrodowej z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem do drogi publicznej -  drogą gruntową przebiegającą wzdłuż wałów (nie stanowiącą drogi publicznej). Dojazd utrudniony. W bezpośrednim sąsiedztwie również  wał przeciwpowodziowy i grunty rolne. Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem zalewu powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia P=1%. Zabudowana wolnostojącym parterowym budynkiem mieszkalno-gospodarczym z przylegająca stodołą, od dłuższego czasu nie użytkowanymi. Wszystkie media odcięte. Na działce występuje nieczynna  studnia. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-gospodarczego 79.86 m2, kubatura 338.21 m3, powierzchnia użytkowa 60.66 m2.  Powierzchnia zabudowy stodoły 48.18 m2, kubatura 204.04 m3. Zużycie techniczne budynku 90%.  W obecnym stanie technicznym budynek nie nadaje się do użytkowania Teren sąsiadujący uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i w dalszym zasięgu  kanalizację.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Przetarg ograniczony z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 969/263, 1189/263, 523/262 i 521/261),

I przetarg ogłoszony na dzień 25.07.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym.

 

2

II PRZETARG NIEOGRANICZONY, godzina przetargu 10:00

Chróścice,

 1225/671 (4),

1477/671 (4)

 OP1O/00103996/5

 

827/334 (3)

OP1O/00069543/4

 

0.0460

0.0357

0.0817

 

0.0068

 

 

 

U – teren usług

 

80 000,-

10 000,-

zwolnienie z podatku VAT

 

 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY jest udział Gminy w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczysta OP1O/00103996/5 (działki 1225/671, 1477/671) wynoszący 3/5 części, oraz własność całej działki 827/334  objętej księga wieczystą nr OP1O/00069543/4 (udział 1/1)

Opis nieruchomości:  nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Chróścicach, w centrum miejscowości przy głównej, wojewódzkiej drodze,  w sąsiedztwie obiektów sakralnych, szkoły i zabudowy mieszkaniowej. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę, kanalizację, w zasięgu gaz. Zabudowana wolnostojącym parterowym budynkiem mieszkalno-usługowym z użytkowym poddaszem i budynkiem gospodarczym, od dłuższego czasu nie użytkowanymi, w których brak ogrzewania. Od strony ulicy teren z wejściem do części mieszkalnej  ogrodzony drewnianym płotem z bramą i furtką, a  z wejściem do części usługowej zagospodarowany jako plac utwardzony płytkami betonowymi o przeciętnej, zużytej nawierzchni.   Część mieszkalna obejmuje cztery pokoje, kuchnię, łazienkę, korytarz z klatką schodową i strych, gdzie zdemontowana została instalacja elektryczna, a także brak posadzek w dwóch pomieszczeniach. Część usługowa obejmuje dwa pomieszczenia z wyodrębnionym zapleczem sanitarnym, w której występują odrębne liczniki elektryczne, instalacja wodna i kanalizacyjna. Budynek nie spełnia wymagań sanitarnych, wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu  Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-usługowego 268.00 m2, kubatura 1 783.04 m3, powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 107.74 m2, części usługowej 105.16 m2. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 62%. Budynek gospodarczy w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na sąsiedniej nieruchomości, parterowy o powierzchni zabudowy 45.00 m2, powierzchni użytkowej 35.59 m2, kubaturze 205.00 m3 i stopniu zużycia 65%.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

I przetarg ogłoszony na dzień 25.07.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym.

 

3

II PRZETARG NIEOGRANICZONY, godzina przetargu 11:00

Kup,

 843/26 (1),

 OP1O/00089535/1

0.0624

MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa

15 000,-

2 000,-

+

23% podatek VAT

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie usytuowana pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową usługową, porośnięta roślinnością trawiastą. Dojazd z ulicy Katowickiej drogą o nawierzchni asfaltowej i częściowo żwirowej. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i kanalizację oraz dalej gaz. Teren działki równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

I przetarg ogłoszony na dzień 24.10.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym.

 

4

I PRZETARG NIEOGRANICZONY, godzina przetargu 12:00

Chróścice

 1684/29 (3),

 OP1O/00069301/6

0.0714

MR – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcja rolną

30 000,-

3 000,-

+

23% podatek VAT

sprzedaż zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w terenie istniejącej zabudowy zagrodowej z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem do asfaltowej drogi publicznej ul. Kwaśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W sąsiedztwie działki znajduje się przepompownia ścieków. Teren działki równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 16 stycznia 2019 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym (pozycja 1 wykazu) należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 16 stycznia 2019 r (data wpływu do urzędu), w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do tego przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  urzędu do dnia 22 stycznia 2019 roku.

Dodatkowe warunki udziału w przetargu:

 1. przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umową małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pokój 7b, telefon: 77 411 03 23, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  15-11-2018 08:58
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  15-11-2018 08:59
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 697
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl