Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

AN-6730.5.2018                                                                                                                              Dobrzeń Wielki, 05.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZHW Wrocław, woj. opolskie – II etap”,  na działkach nr: 1160/78, 597/82, 598/82, 404/91, 408/82, 548/73, 547/73, 549/73, 592/17, 590/16, 596/83, 577/16, 573/16, 565/17, 581/16, 547/73, 599/83 obręb Dobrzeń Mały”.

Stronom przysługuje prawo składania odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, bądź osobiście w godzinach pracy Urzędu

 W  każdym stadium postępowania  - strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag - informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

POUCZENIE:

 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (art. 49 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego)
 1. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).
 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.  Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. (art. 73. ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).

 

                                                                                     Wójt

                                                                                 Piotr Szlapa

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2018
  przez: Stefan Warzecha
 • opublikowano:
  06-12-2018 14:05
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 342
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl