Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

AN-6730.5.2018                                                                                                                            Dobrzeń Wielki, 04.01.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o wydanych postanowieniach w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZWG Wrocław, woj. opolskie – II etap” na działkach nr: 1160/78, 597/82, 598/82, 404/91, 408/82, 548/73, 547/73, 549/73, 592/17, 590/16, 596/83, 577/16, 573/16, 565/17, 581/16, 547/73, 599/83 obręb Dobrzeń Mały.

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa na wstępie niniejszego obwieszczenia, do następujących organów:

 • Marszałka Województwa Opolskiego,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

Oba organy uzgodniły projekt decyzji:

 • Marszałek Województwa Opolskiego postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 02.01.2019 r.), znak DRP-III.7637.2.7.2018,
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE:

 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (art. 49 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).
 3. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).
 4. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.  Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. (art. 73. ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).
 5. Zażalenie na postanowienia dokonywane w trybie art. art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje wyłącznie inwestorowi (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

 

                                                                                    Wójt
                                                                                 Piotr Szlapa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2019
  przez: Rafał Parzonka
 • opublikowano:
  04-01-2019 11:26
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 329
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl