Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

AN-6730.5.2018                                                                                                                       Dobrzeń Wielki, 08.01.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam -  o wydaniu w dniu 07.01.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – II etap” na działkach nr: 1160/78, 597/82, 598/82, 404/91, 408/82, 548/73, 547/73, 549/73, 592/17, 590/16, 596/83, 577/16, 573/16, 565/17, 581/16, 547/73, 599/83 obręb Dobrzeń Mały.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - w referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, w godzinach pracy Urzędu.

POUCZENIE:

 1. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (art. 49 § 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).
 2.  Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie uważa się za dokonane.  Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 3. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.  Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. (art. 73. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

                                                                                       

                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                     Piotr Szlapa

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2019
  przez: Rafał Parzonka
 • opublikowano:
  08-01-2019 11:35
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 331
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl