Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku

OŚ.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 11 lutego 2019 roku

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Chróścice 4”.

 1. Postępowanie wszczęte jest na wniosek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kard. B. Kominka 3, 45-032 Opole.
 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport
  o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Chróścice 4” w Chróścicach.
 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.
 5. Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110.
 6. Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag
  i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można
  w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, elektronicznie na adres ug@dobrzenwielki.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w pok. nr 110 , w terminie 30 dni tj. od dnia 12 lutego 2019 roku do dnia 13 marca 2019 roku.
 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 

                                                      Wójt Gminy

                                                      Piotr Szlapa

 

Sporządził: CzS

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Czesław Sankowski
 • opublikowano:
  11-02-2019 12:02
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 272
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl