Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

nr

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(karta mapy),

 nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(zł)

Przeznaczenie

do oddania w dzierżawę

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Dobrzeń Wielki,

 1153/9

(4)

OP1O/00088058/6

 

 

0.2990

 

MNU  –  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

0,16 zł

za 1 m2 rocznie

+ 23% podatek VAT

część działki

 o powierzchni

 600 m2

z przeznaczeniem  na cele rekreacyjne

 

Opis nieruchomości: część nieruchomości położonej przy ulicy Drzymały, będąca przedmiotem dzierżawy stanowi teren porośnięty roślinnością drzewiastą. Ogrodzona j jednolicie zagospodarowana wraz z działką 1152/9, której właściciel jest długoletnim jej użytkownikiem.

 

 

2

Dobrzeń Wielki,

 112, 113, 114, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194, 

(1)

 OP1O/000106852/5

 

 

 

2.3842

 

RP - tereny użytków rolnych - uprawy polowe

 

0,04 zł

za 1 m2 rocznie zwolniona z podatku VAT

 

grunty przeznaczone na cele upraw rolnych

 

Opis nieruchomości: działki położone w jednym ciągu od ulicy Strzelców Bytomskich do rzeki Odry, przedzielone wałem, położone w niedalekiej odległości oczyszczalni ścieków, uprawiane rolniczo.

 

 

3

 

Chróścice,

 1559/40

(4)

 OP1O/00084122/8

 

 

1.5912

Przeznaczenie w studium:

1R  – tereny rolne ekstensywnego użytkowania

Zagospodarowanie: łąka

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 

0,04 zł

za 1 m2 rocznie zwolniona z podatku VAT

 

część działki

 o powierzchni

7823 m2

z przeznaczeniem  na cele upraw rolnych

 

Opis nieruchomości: działka położona w niedalekiej odległości rzeki Odra, dojazd ulicą Babilas w Chróścicach, zagospodarowana jako użytki zielone.

 

4

 

Brzezie

 623/12

(1),

 OP1O/00038750/2

 

 

0.4930

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zagospodarowanie: rola

 

0,04 zł

za 1 m2 rocznie  zwolniona z podatku VAT

 

grunty przeznaczone na cele upraw rolnych

 

Opis nieruchomości: działka położona w granicach administracyjnych miasta Opola,  uprawiana rolniczo,  położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji uzdatniana wody oraz niedalekiej odległości torów kolejowych i akwenu wodnego Okoniówka, dojazd od ulicy Dobrzeńskiej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowane już zgodnie z przeznaczeniem na podstawie dotychczasowych umów.

Wysokość opłat z tytułu najmu: stawki czynszu określone w rubryce 5 wykazu. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie dzierżawy. 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.