Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe

logo.jpeg

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986), zwracamy się z zapytaniem ofertowym ocenę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym

 1. ZAMAWIAJĄCY 
  Nazwa zamawiającego:  Gmina Dobrzeń Wielki
  Adres zamawiającego:    ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  Telefon:                            (77) 774695524 w.211
  Faks:                                (77) 774695524 w.211

adres strony internetowej:    http://bip.www.dobrzenwielki.pl

adres poczty elektronicznej:  

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są  usługi  związane z pełnieniem obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:

      „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym”, która obejmuje m. in. następujący zakres rzeczowy robót:

Dane ogólne budynku –

dane dla obiektów objętych termomodernizacją.

Powierzchnia zabudowy - 903,07 m

Powierzchnia użytkowa (netto) - 1071,55 m

Kubatura - 5685,40 m3

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie:

1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe :

-cięcie płyt stropowych betonowych

-otwory pod kominy,

-rozbiórka kominów wolnostojących,

-rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy,

-wykucie okien z pcv, ościeżnic drewnianych, drzwi stalowych,

-rozbiórka ścian z cegieł,

-rozbiórka ścian z luksferów,

-wykucie podokienników z lastryko i stalowych ze ścian,

-wybicie bruzd w ścianach z cegły,

-oczyszczenie ścian zewnętrznych pod termorenowacje,

-wywóz gruzu i złomu,

2) Roboty ogólno -budowlane obejmujące:

-roboty betonowe ( poduszki pod belki stalowe,),

-roboty murowe z cegieł klinkierowych

–okładzina komina, ściany z cegły ceramicznej, kominy wentylacyjne z cegły, nakrywy kominowe, spoinowanie kominów,

-konstrukcje stalowe wsporcze pod centralę wentylacyjną, nadproża z belek stalowych,

-nadproża z elem. prefabrykowanych,

3) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące:

-wykonanie izolacji cieplnej dachu styrodurem, dachu z płyt ze styropapy,

-docieplenie stropu piwnic natryskiem pianki poliuretanowej,

-wykonanie termorenowacji ścian,

-wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku organicznego,

-malowanie tynków elewacyjnych,

-wykonanie tynków cem-wap.,

-wykonanie tynków strukturalnych - mozaikowych,

-wykonanie okładziny z płyt OSB,

-wykonanie robót dekarskich, pokrycie z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo

-cynkowej,

-montaż wywietrzników dachowych,

-roboty malarskie, ścian,

-montaż ślusarki drzwiowej i okiennej pcv,

-montaż podokienników z pcv i blachy powlekanej,

-roboty rusztowaniowe,

4) Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

- demontaż i płukanie istniejących grzejników

- montaż rur, grzejników, armatury odcinającej i grzejnikowej

- przeprowadzenie prób szczelności

- montaż izolacji termicznej

- rozruch i regulacja instalacji

5) Instalacja wentylacji

- montaż nawiewników ściennych wspomagających wentylację grawitacyjną

w salach lekcyjnych

- montaż rekuperatora w pokoju nauczycielskim

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej

- montaż wentylatorów łazienkowych

- montaż instalacji klimatyzacji w pracowni komputerowej

- rozruch próbny i regulacja instalacji oraz urządzeń

6) Instalacja grzewcza - instalacja technologiczna węzła cieplnego wyposażonego w pompę ciepła typu solanka- woda oraz kocioł olejowy, instalacja dolnego źródła ciepła opartego na sondach gruntowych

- zakup urządzeń, rur, armatury i materiałów wraz z transportem na miejsce wbudowania

- wykonanie sond gruntowych wraz ze studzienką i rurociągami przesyłowymi

- montaż urządzeń

- montaż rurociągów połączeniowych wraz z armaturą

- wykonanie prób ciśnieniowych

- wykonanie izolacji termicznej

- montaż i programowanie układów automatycznej regulacji

- rozruch próbny i regulacja instalacji

- wykonanie procedur odbiorowych

Zamówienie pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej . Nr ewidencyjny wniosku: RPOP.03.02.02-16-0006/18. Nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.02.02-16-0006/18-00 z dnia 12.12.2018 r.

Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

Link do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i dokumentacji technicznej: http://bip.dobrzenwielki.pl/3222/8793/termomodernizacja-obiektu-zespolu-szkol-w-dobrzeniu-malym.html

      2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:

         2.1. konstrukcyjno –budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,

         2.2.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

               wodociągowych i kanalizacyjnych,

          2.3.Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

Szczegółowa dokumentacja techniczna dotycząca zakresu inwestycji na której ma być prowadzony nadzór inwestorski jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki , pokój nr 9.

III. Obowiązki Inspektora nadzoru Inwestorskiego

1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

   1.1. reprezentowanie inwestora oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji zadań na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z projektami, pozwoleniami na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  1.2. wizytowanie placu budowy w celu sprawdzenia prawidłowości przebiegu prac budowlanych,

  1.3. sprawdzanie jakości wykonywanych prac i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 1.4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

1.5. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

1.6. stawianie się na każde telefoniczne i pisemne wezwanie Zamawiającego, także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych,

7. nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

Pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, a także w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych.

Przewidywany okres zakończenia robót to 30.08.2019r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą obiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1.1.Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno –budowlanych –1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.2.Inspektor nadzoru robót sanitarnych –1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.3.Inspektor nadzoru robót elektrycznych –1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

2.Należy wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w ostatnich 3 latach sprawowały nadzór nad co najmniej dwiema  inwestycjami w ramach których realizowane były:

• konstrukcyjnej – budowie, rozbudowie wraz z termomodernizacją, przebudowie wraz z termomodernizacją lub remoncie wraz z termomodernizacją

• roboty branży instalacyjnej budowa instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

•elektrycznej –roboty polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej.

3.Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

4.Inspektorzy nadzoru winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 290) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia  budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)6.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełniania warunków będzie odbywać się metodą spełnia/nie spełnia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez dołączenie do oferty informacji o dysponowanym zespole wg dołączonego do zapytania ofertowego „wykazu osób” stanowiącym załącznik nr 4
 

V. WYKLUCZENIA

 1. W celu uniknięcia konfliktu zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, polegających w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

      * Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ww. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-     opatrzona pieczątką firmową,
-     posiadać datę sporządzenia,
-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),
-     określać termin wykonania zamówienia,
-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta

4.    Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu /osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ,
 3. Wykaz wykonanych usług,
 4. Wykaz osób,
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień,
 6. Pełnomocnictwo( jeżeli dotyczy)


VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 18.04.2019r.
 2. Ofertę  powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki , (sekretariat)
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: Cmin/Cb  * 100 = ilość punktów

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; Cb – cena oferty rozpatrywanej;

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKUPRZEPROWADZONEGO   POSTĘOWANIA   O   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Warunki  istotnych  zmian  umowy  zawartej  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o udzielenie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.


XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

XII.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

-ubiegali się o udzielenie zamówienia  –w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

-złożyli oferty –w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.


XIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, fax lub drogą elektroniczną: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki ,fax: 77/4695524 w.211 , e-mail: .

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej

3.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Piotr Jonek –tel. 77/4695524 w.211

XIV. ZAŁĄCZNIKI 

 1. PDFZapytanie ofertowe.pdf
 2. DOCzalacznik-nr-2 formularz_ofertowy.doc
 3. PDFprojekt umowy.pdf
 4. DOCzalacznik-nr-4-wykaz-wykonywanych usług.doc
 5. DOCXzalacznik-nr-5 wykaz-osob.docx
 6. DOCzalacznik-nr-6 Oświadczenie.doc
   

                                                                                     Zatwierdzam 11.04.2019

                                                                                           Piotr Szlapa

                                                                                  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf