Przejdź do treści strony WCAG

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.

OŚ.6220.3.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Chróścice 4” ” o powierzchni 16,92 ha.

  1. Decyzja wydana została dla Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kard. B. Kominka 3, 45-032 Opole.
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok.  110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
  3. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy,
    w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

Wójt Gminy
Piotr Szlapa