Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup

Zarządzenie nr 0050.1.63.2011

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia  21 listopada 2011r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup

 

Na podstawie art. 11, art.12 ust. 1 i art. 13,  w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1.      Ogłasza się nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim, z/s. w (46-082) Kup, ul. Rynek 4 (w skrócie GZGKiM).

 

§ 2.      Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Dyrektora GZGKiM:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
  6. wykształcenie: wyższe, preferowane wyższe o kierunku technicznym,
  7. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, związanym
   z kierowaniem zespołem.
  8. doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. prawo jazdy kat. B i możliwość wykorzystania  samochodu prywatnego do celów służbowych;
  2. dyspozycyjność;
  3. wykazanie się podstawową znajomością przepisów prawa związanych merytorycznie
   z działalnością GZGKiM, w szczególności ustaw:
   1.  z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  
    (Dz.U. z 2005r. Nr 236,poz.2008, z późn. zm.),
   2.  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r.Nr 31,poz.266, z późn. zm)
   3. z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011r. Nr 45, poz. 236);
   4. z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.).

§ 3. Opis stanowiska Dyrektora GZGKiM zamieszczono w  załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do naboru na stanowisko Dyrektora GZGKiM,
 2. CV,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w tym posiadane uprawnienia),
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 1.  oświadczenie kandydata o treści :„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) . Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458)”.

 

Kserokopie dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3-6 muszą być poświadczone osobiście przez kandydata za zgodność z oryginałem.

§ 5. 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą
w terminie do dnia 5 grudnia 2011r. do godz.1530  na adres:

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Dyrektora GZGKiM”.

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (w przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

§ 6. 1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta odrębnym zarządzeniem.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2011r.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną indywidualnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 20 grudnia 2011r.

§ 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz o wyniku naboru upowszechnione zostaną na zasadach określonych wart. 13 ust.4 i art.15 ust.1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4695483 wewn.102.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. umieszczenie  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  i w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 2. zamieszczenie na stronach internetowych gminy: www.dobrzenwielki.pl(Ogłoszenia
  i konkursy
  oraz www.bip.dobrzenwielki.pl(Ogłoszenia – Wolne stanowiska).

                                                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                              Henryk Wróbel

Załącznik

 • Opis stanowiska Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup.

 

                                                                                                                                                                                       Załącznik do Zarządzenia nr 0050.1.63.2011  

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r.

 

 

Opis stanowiska

Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup (w skrócie GZGKiM).

 

 

 1. Informacje ogólne dotyczące stanowiska.

Dyrektora GZGKiM jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na  urzędniczym stanowisku kierowniczym.

GZGKiM jest jednostką gminną prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych .

 

 1. Wymogi kwalifikacyjne.

Podstawowe wymogi konieczne, jakie muszą być spełnione przez kandydatów do zajmowania stanowiska Dyrektora ZGKiM zostały określone: w ustawie z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,poz.1458, ze zm.), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz w § 2 ust.1 zarządzenia nr 0050.1.63.2011  Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r.

 

 1. Zasady współzależności służbowej.
  Dyrektor GZGKiM jest  pracodawcą i przełożonym dla pracowników GZGKiM.
  Pracodawcą i bezpośrednim przełożonym Dyrektora GZGKiM jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

     Dyrektor GZGKiM jest kierownikiem jednostki gminnej - GZGKiM, utworzonej przez Radę
     Gminy Dobrzeń Wielki, w celu wykonania zadań gminy w szczególności w obszarze:

 • utrzymania porządku i czystości,
 • gospodarki odpadami, w tym wysypisko odpadów komunalnych ,
 • utrzymania gminnych zieleńców i klombów,
 • zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dyrektor GZGKiM  uczestniczy, jak wszyscy pracownicy samorządowi, w akcjach obowiązkowych Gminy związanych w szczególności z obronnością, wyborami, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

 

 1. Wyposażenie stanowiska pracy.

Stanowisko pracy jest wyposażone w sposób niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Wykonanie niektórych zadań wymaga wyjazdów poza siedzibę GZGKiM, stąd wymóg posiadania przez pracownika prawa jazdy oraz możliwości wykorzystania prywatnego samochodu w celach służbowych. Na korzystanie z tego samochodu może zostać przyznany ryczałt.

 

 1. Odpowiedzialność pracownika.
  Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem funkcjonowanie GZGKiM, w tym również  odpowiedzialność za przekroczenie dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor  jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonych zadań przez podległych  mu pracowników, w tym również za ochronę danych osobowych i innych informacji niejawnych i podlega w tym zakresie odpowiedzialności służbowej i karnej, wynikającej z przepisów prawa.

 

 1. Zasady zastępstwa

Zasady zastępstwa na stanowisku określa osobiście Dyrektor GZGKiM.

 

                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                              Henryk Wróbel

  

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  21-11-2011 11:36
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  21-11-2011 11:40
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 6203
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl