Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Obrady rozpoczęto 2019-05-20 o godz. 14:12:54, a zakończono o godz. 16:36:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krystyna Gierok
 2. Krzysztof Henek
 3. Rafał Kampa
 4. Roman Kołbuc
 5. Arkadiusz Kulas
 6. Łukasz Lazik
 7. Monika Ledwolorz-Gierok
 8. Piotr Libawski
 9. Danuta Orzeszyna
 10. Antoni Piechota
 11. Zbigniew Wajman


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:12:00)


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:13:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:16:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:16:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:18:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Józef Gregulec
 2. Janusz Piontkowski

Nastąpiła zmiana quorum (14:20:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jerzy Bednarz

Porządek obrad (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Arkadiusz Kulas
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Marek


5. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami ( okres 28.03.2019 do 20.05.2019 ) (14:22:00)


6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi (14:31:00)


6.1. Informacja Sekretarza Gminy (14:31:00)


6.2. Przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:31:00)


6.3. Dyskusja i głosowanie (14:36:00)

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Monika Ledwolorz-Gierok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Marek


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz (14:37:00)


7.1. Informacja Skarbnika Gminy (14:37:00)


7.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:43:00)


7.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (14:43:00)

7.4. Dyskusja i głosowanie (14:44:00)

8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:24:00)

 


8.1. Informacja Skarbnika Gminy

 


8.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów


8.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


8.4. Dyskusja i głosowanie


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


9.1. Informacja Skarbnika Gminy


9.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów


9.3. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


9.4. Dyskusja i głosowanie


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego


10.1. Informacja Wójta


10.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


10.3. Dyskusja i głosowanie (15:26:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Danuta Orzeszyna, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Janusz Piontkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Marek


11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego. (15:28:00)


11.1. Informacja Wójta (15:28:00)


11.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych (15:29:00)


11.3. Dyskusja i głosowanie (15:30:00)

Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego. (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krystyna Gierok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Marek


12. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (15:30:00)


12.1. Informacja Sekretarza Gminy (15:30:00)


12.2. Przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych (15:37:00)


12.3. Dyskusja i głosowanie (15:38:00)

Usunięcie z planu sesji projektu Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski, Józef Gregulec
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Marek


13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (15:41:00)


13.1. Informacja Sekretarza Gminy (15:41:00)


13.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:43:00)


13.3. Dyskusja i głosowanie (15:43:00)

Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arkadiusz Kulas
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roman Marek, Roman Marek

Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Roman Kołbuc, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arkadiusz Kulas
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roman Marek, Roman Marek


14. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (15:46:00)


14.1. Informacja Wójta (15:46:00)


14.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (15:47:00)


14.3. Dyskusja i głosowanie (15:47:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Monika Ledwolorz-Gierok, Jerzy Bednarz, Józef Gregulec
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Marek


15. Projekt uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji (15:48:00) został usunięty z programu sesji.

 

16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”. (15:49:00)

 


16.1. Informacja Z-cy Wójta Gminy oraz przyjęcie sprawozdania (15:49:00)

 

17. Interpelacje i wolne wnioski. (15:54:00)

18. Sprawy różne. (16:33:00)

19. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (16:36:00)


Zakończono sesję (16:36:29)

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  21-05-2019 09:01
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 326
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl