Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.

OŚ.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 27 września 2019 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń”, w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.2.2018 z 02.08.2018 r.

 

POSTANOWIENIE
z dnia 27 września 2019 roku

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinia
  nr WOOŚ.4220.235.2019.IM z dnia 07 sierpnia 2019 roku,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia
  nr NZ.4315.2.58.2019.EK z dnia 06 sierpnia 2019 roku,
 • Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – opinia nr DOK.DOK2.9750.31.2.2019.SK z dnia 29 sierpnia 2019 roku,

 

postanawiam

stwierdzić, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń” w ramach zadania „Modernizacja jazów odrzańskich w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – II etap”, w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr OŚ.6220.2.2018 z 02.08.2018 r.   

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2019 roku (uzupełnionym w dniu 02 lipca 2019 roku oraz 14.08.2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Dział Realizacji Projektów w Opolu) przez pełnomocnika Panią Magdalenę Matysik DHV Hydroprojekt Spółka z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa  zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń” w Gminie Dobrzeń Wielki i w mniejszej części w Gminie Dąbrowa.

            Zmianie ulegają dwa elementy przedsięwzięcia. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia, która stanowiła podstawę wydania decyzji nr OŚ.6220.2.2018 z 02.08.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, że inwestycja będzie obejmowała przebudowę slipu do wodowania łodzi oraz budowę dolnej i górnej tamy rozdzielczej. Inwestor planuje natomiast budowę slipu do wodowania łodzi oraz przebudowę dolnej i górnej tamy rozdzielczej. Pozostały zakres planowanej przebudowy jazu nie ulega zmianie. 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. d (budowle piętrzące wodę na wysokość nie mniejszą niż 1 m)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4220.235.2019.IM z dnia 07 sierpnia 2019 roku stwierdzająca, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.58.2019.EK z dnia 06 sierpnia 2019 roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – opinia nr DOK.DOK2.9750.31.2.2019.SK z dnia 29 sierpnia 2019 roku, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W wyniku przeprowadzenia prac nie zmieni się dotychczasowy poziom piętrzenia i nie ulegnie zmianie dotychczasowa wysokość piętrzenia.

                Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak wzrost ten nie będzie znaczący i ustanie z chwilą zakończenia prac, nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Eksploatacja inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

                Na etapie realizacji, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania tych prac można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych. Etap eksploatacji nie będzie powodował uciążliwości akustycznej dla środowiska.

                Realizacja inwestycji może powodować wytwarzanie odpadów z grupy 17 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, gruz ceglany, drewno, tworzywa sztuczne, kable, żelazo i stal). Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów spoczywać będzie na wykonawcy tych robót. Odpady komunalne, które powstaną w trakcie realizacji prac będą gromadzone w pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia generować będzie odpady z bieżącej konserwacji obiektu.

                Prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koryta i w samym korycie rzeki Odry. Większość robót będzie prowadzona przy zachowaniu normalnego poziomu piętrzenia wody. Prace będą realizowane przy wykorzystaniu tzw. zamknięć remontowych, czyli zostaną zachowane warunki odizolowania od wód. Nie przewiduje się emisji ścieków technologicznych, natomiast powstawać będą w niewielkich ilościach ścieki bytowe. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

                Planowana inwestycja będzie realizowana na Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW600002113337. Zgodnie z aktualizacją planu gospodarowania wodami, JCWP jest silnie zmienioną częścią wód, o stanie złym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla której została wyznaczona derogacja z art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (osiągnięcie dobrego stanu wód w 2027 roku). Uzasadnieniem tego odstępstwa jest występująca na tym obszarze presja przemysłowa oraz komunalna. W związku z tym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje dokonać przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi przez użytkowników zlewni. Mając na uwadze zagrożenie wynikające z nieosiągnięcia celów środowiskowych, wprowadzenie działań naprawczych wymaga rozpoznania presji i dokonania jej redukcji. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW6000127, nie jest związana z poborem, czy też zasilaniem wód podziemnych, w związku z tym nie ma wpływu na poziom wodonośny i nie wpłynie na tą JCWPd. Planowana inwestycja jest działaniem służącym osiągnięciu celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

                Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w znacznej części w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002, jednakże poza siedliskami oraz poza stanowiskami gatunków, dla ochrony których go wyznaczono. Dla ww. obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 –Dz. Urz. Woj. Dol. Poz. 1944 oraz Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 1101). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

                Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

                Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej Dolina Odry, wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz w obrębie korytarza ekologicznego Dolina Górnej Odry (kod KPd-19), wyznaczonego w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej budowli jazu oraz dróg dojazdowych, stąd nie stworzy nowych istotnych barier dla przemieszczania się organizmów lądowych, przebudowa przepławki usprawni migrację ryb. Ponadto teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

                W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

                Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ww. ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
 2. obszary wybrzeży i środowisko morskie,
 3. obszary górskie lub leśne,
 4. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 5. obszary przylegające do jezior,
 6. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ ustalił, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze, na terenie którego występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu. Biorąc jednak pod  uwagę charakter inwestycji uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

                Realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

                Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz znaczną odległość (ponad 80 km) od najbliższej granicy państwa Polska – Czechy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.   

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późniejszymi zmianami) uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a także brak znacząco negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki niniejszym postanowieniem odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń”, w związku ze zmianą decyzji OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 roku.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

                                                           Wójt Gminy

                                                          Piotr Szlapa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2019
  przez: Czesław Sankowski
 • opublikowano:
  27-09-2019 12:05
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 138
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl