Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019 r.

OŚ.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 20 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o zmianie decyzji OŚ. 6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń”, w ramach realizacji inwestycji – Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie – II etap.

DECYZJA

z dnia 19 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 71, ust. 1 i ust. 2 pkt 2, w związku z art.72, ust. 1 pkt 1, art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu przed dniem 24 września 2019 r. (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz art. 104, art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2019 roku, uzupełnionego 02 lipca 2019 r. oraz 14.08.2019 r. roku Pani Magdaleny Matysik, pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Dział Realizacji Projektów w Opolu) o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń”, w ramach realizacji inwestycji – Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – województwo opolskie, II etap

orzekam

 1. Zmienić decyzję Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. poprzez zmianę uzasadnienia o brzmieniu:

      Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujący zakres prac:

 1. Przebudowa jazu obejmować będzie:

- wymianę zamknięć sektorowych na klapowe

- przebudowę konstrukcji progów, przyczółków i filarów jazu w dostosowaniu do zamknięć klapowych

- budowę maszynowni na filarach i prawym przyczółku

- dostosowanie ubezpieczeń na dolnym i górnym stanowisku oraz urządzeń i obiektów przyległych do jazu

 2.  przebudowa sterowni jazu na lewym przyczółku:

     - pomieszczenia na stały pobyt ludzi

     - przyłącza sanitarne i wodociągowe

 3. przebudowa istniejącej kładki z wydłużeniem do osiedla przystopniowego

     istniejącej kładki z pośrednimi zejściami na obiekty

 4. przebudowa slipu do wodowania łodzi

 5. przebudowa nabrzeża przeładunkowego

 6. instalacja wyposażenia technologicznego:

    - napędy hydrauliczne zamknięć klapowych

    - system automatycznego pomiaru poziomu wody na stanowisku górnym i dolnym

    - urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej

   - system monitoringu wizyjnego

 7. instalacja systemu zasilania jazu z dwóch niezależnych źródeł zasilania

 8. przebudowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych

 9. budowa budynku socjalno-gospodarczego i garażu na lewym brzegu rzeki

 10. budowa dolnej i górnej tamy rozdzielczej

 11. przebudowa drogi dojazdowej do wsi Niewodniki w Gminie Dąbrowa (na    długości 1162,5 m) wraz z drogami wewnętrznymi i technologicznymi.

na brzmienie:

      Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujący zakres prac:

 1. Przebudowa jazu obejmować będzie:

- wymianę zamknięć sektorowych na klapowe

- przebudowę konstrukcji progów, przyczółków i filarów jazu w dostosowaniu do zamknięć klapowych

- budowę maszynowni na filarach i prawym przyczółku

- dostosowanie ubezpieczeń na dolnym i górnym stanowisku oraz urządzeń i obiektów przyległych do jazu

 2.  przebudowa sterowni jazu na lewym przyczółku:

     - pomieszczenia na stały pobyt ludzi

     - przyłącza sanitarne i wodociągowe

 3. przebudowa istniejącej kładki z wydłużeniem do osiedla przystopniowego

     istniejącej kładki z pośrednimi zejściami na obiekty

 4. budowa slipu do wodowania łodzi

 5. przebudowa nabrzeża przeładunkowego

 6. instalacja wyposażenia technologicznego:

    - napędy hydrauliczne zamknięć klapowych

    - system automatycznego pomiaru poziomu wody na stanowisku górnym i dolnym

    - urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej

   - system monitoringu wizyjnego

 7. instalacja systemu zasilania jazu z dwóch niezależnych źródeł zasilania

 8. przebudowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych

 9. budowa budynku socjalno-gospodarczego i garażu na lewym brzegu rzeki

 10. przebudowa dolnej i górnej tamy rozdzielczej

 11. przebudowa drogi dojazdowej do wsi Niewodniki w Gminie Dąbrowa (na    długości 1162,5 m) wraz z drogami wewnętrznymi i technologicznymi.

II.  Zmienić Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji Charakterystyka przedsięwzięcia.

Pozostałe punkty decyzji OŚ.6220.2.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku pozostają bez zmian.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2019 roku (uzupełnionym w dniu 02 lipca 2019 roku oraz 14.08.2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Dział Realizacji Projektów w Opolu) przez pełnomocnika Panią Magdalenę Matysik DHV Hydroprojekt Spółka z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa  zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń” w Gminie Dobrzeń Wielki i w mniejszej części w Gminie Dąbrowa.

Zmianie ulegają dwa elementy przedsięwzięcia. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia, która stanowiła podstawę wydania decyzji nr OŚ.6220.2.2018 z 02.08.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, że inwestycja będzie obejmowała przebudowę slipu do wodowania łodzi oraz budowę dolnej i górnej tamy rozdzielczej. Inwestor planuje natomiast budowę slipu do wodowania łodzi oraz przebudowę dolnej i górnej tamy rozdzielczej. Pozostały zakres planowanej przebudowy jazu nie ulega zmianie. 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. d (budowle piętrzące wodę na wysokość nie mniejszą niż 1 m)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia
  nr WOOŚ.4220.235.2019.IM z dnia 07 sierpnia 2019 roku stwierdzająca, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.58.2019.EK
  z dnia 06 sierpnia 2019 roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – opinia nr DOK.DOK2.9750.31.2.2019.SK z dnia 29 sierpnia 2019 roku, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinie ww. organów opiniujących oraz brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał postanowienie OŚ.6220.1.2019 z dnia 27 września 2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 02.08.2018 roku.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 27.09.2019 roku zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem o zakończeniu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości i terminie zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w siedzibie tutejszego organu. Zarówno w tym okresie, jak i całego postępowania administracyjnego strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz w mniejszej części w Gminie Dąbrowa. W związku z powyższym Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na każdym etapie postępowania przekazywał Wójtowi Gminy Dąbrowa dokumenty dotyczące zmiany przedmiotowej decyzji. 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek o zmianę przedmiotowej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 21 listopada 2019 roku do dnia 18 grudnia 2019 roku.

                                                                           Wójt Gminy

                                                                            Piotr Szlapa

 

Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
nr OŚ.6220.1.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku
C h a r a k t e r y s t y k a  p r z e d s i ę w z i ę c i a

      

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. d (budowle piętrzące wodę na wysokość nie mniejszą niż 1m) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujący zakres prac:

 1. Przebudowa jazu obejmować będzie:

- wymianę zamknięć sektorowych na klapowe

- przebudowę konstrukcji progów, przyczółków i filarów jazu w dostosowaniu do zamknięć klapowych

- budowę maszynowni na filarach i prawym przyczółku

- dostosowanie ubezpieczeń na dolnym i górnym stanowisku oraz urządzeń i obiektów przyległych do jazu

 2.  przebudowa sterowni jazu na lewym przyczółku:

     - pomieszczenia na stały pobyt ludzi

     - przyłącza sanitarne i wodociągowe

 3. przebudowa istniejącej kładki z wydłużeniem do osiedla przystopniowego

     istniejącej kładki z pośrednimi zejściami na obiekty

 4. budowa slipu do wodowania łodzi

 5. przebudowa nabrzeża przeładunkowego

 6. instalacja wyposażenia technologicznego:

    - napędy hydrauliczne zamknięć klapowych

    - system automatycznego pomiaru poziomu wody na stanowisku górnym i dolnym

    - urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej

   - system monitoringu wizyjnego

 7. instalacja systemu zasilania jazu z dwóch niezależnych źródeł zasilania

 8. przebudowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych

 9. budowa budynku socjalno-gospodarczego i garażu na lewym brzegu rzeki

 10. przebudowa dolnej i górnej tamy rozdzielczej

 11. przebudowa drogi dojazdowej do wsi Niewodniki w Gminie Dąbrowa (na    długości 1162,5 m) wraz z drogami wewnętrznymi i technologicznymi.

Modernizacja jazu jest konieczna ze względu na jego zły stan techniczny. Dotychczasowe zamknięcia jazu powodują szereg problemów eksploatacyjnych, związanych z zamulaniem komór sektorowych, zaburzeniem przepływu, przepuszczaniem cząstek mułu do wnętrza komór, słabą wydajnością pomp, mało skuteczną wentylacją.

           Celem projektowanej modernizacji jest poprawa stanu technicznego jazu i warunków jego eksploatacji w czasie piętrzenia oraz przepuszczania wód powodziowych, w tym miarodajnych i kontrolnych oraz poprawa warunków migracji organizmów wodnych.

           Planowana inwestycja będzie realizowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych).

 

Wykonano na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia

Sporządził: CzS

PDFObwieszczenie.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2019
  przez: Czesław Sankowski
 • opublikowano:
  20-11-2019 14:48
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 101
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl