Przejdź do treści strony WCAG

Protokół z konsultacji społecznych

 Dobrzeń Wielki, dnia 21.11.2019 r.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

                Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 12 maja 2011r. (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 61, poz. 788), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał Zarządzenie Nr 0050.1.152.2019 z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje prowadzone były w terminie od 13 do 20 listopada 2019r., poprzez zamieszczenie dnia 13 listopada 2019r. projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Organizacje pożytku publicznego, działające na terenie gminy, otrzymały elektronicznie w dniu 13.11.2019r., na podane adresy mailowe, Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz projekt Programu współpracy na rok 2020.

            W konsultacjach nie wzięła udziału ani jedna organizacja pożytku publicznego, działająca na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

                                                                                Wójt Gminy

                                                                                Piotr Szlapa

PDFProtokół z konsultacji.pdf