Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz.994, ze zm.) w związku z § 7 ust. 1 Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 0152/30/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 sierpnia 2009r., Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Ocena okresowa pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r., która zgodnie z Regulaminem okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwanym dalej Regulaminem, powinna zostać przeprowadzona w styczniu 2019r., zostanie (w drodze wyjątku) przeprowadzona w czasie od 1 do 30 czerwca 2019r., z zastrzeżeniem §2.
2. Osoby dokonujące oceny pracowników podległych, po wykonaniu czynności określonych w § 14 Regulaminu, zobowiązane są dostarczyć Wójtowi wypełnione arkusze ocen w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019r.

§ 2. 1. W związku ze zmianą na stanowisku Wójta Gminy Dobrzeń Wielki od dnia 22 listopada 2018r., odstępuje się od oceny pracowników Urzędu, dla których Wójt jest bezpośrednim przełożonym, za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 listopada 2018r. Ocena za ten okres może być przeprowadzona w przypadku złożenia przez zainteresowanego pracownika wniosku o dokonanie oceny.
2. Ocena okresowa pracowników Urzędu, o których mowa w ust.1, zostanie przeprowadzona w terminie określonym w § 1 zarządzenia i będzie dotyczyła okresu od 1 grudnia 2018r. do 31 maja 2019r.

§ 3. W zarządzeniu Nr 0152/30/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, w załączniku pn. „Regulamin okresowej oceny Pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim” zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:
§ 4. 1. Oceny okresowej pracownika dokonuje jego bezpośredni przełożony. 2. W przypadku zmian w strukturze Urzędu lub innych zdarzeń, które wystąpiły w okresie objętym oceną i były związane ze zmianą na stanowisku bezpośredniego przełożonego pracownika, ocena pracownika dokonywana jest przez wszystkich bezpośrednich przełożonych pracownika - odpowiednio do okresu sprawowania przez nich funkcji. 3. Kierownik Urzędu może powierzyć Sekretarzowi Gminy dokonanie oceny kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy, dla których jest bezpośrednim przełożonym. ”;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do wiadomości pracowników poprzez przesłanie na skrzynki poczty e-mail wszystkich pracowników oraz zamieszczenie w Bazie aktów własnych na stronnie .
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf