Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.), art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późń. zm.) oraz § 2 pkt 5 Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarza się wierzytelności Gminy Dobrzeń Wielki wobec Sebastiana Leji, zam. 45-920 Opole ul. Strażaków 1, z tytułu zobowiązań pieniężnych - regresowych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu w ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego w prawomocnie zakończonej sprawie z powództwa Grażyny Jaroszewicz sygn. akt I c 2244/15 z dnia 02.08.2018 r. oraz z tytułu odsetek i kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem, poniesionych przez Gminę Dobrzeń Wielki, w łącznej wysokości 14 099,72 zł. w tym: 1) 9 100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) - kwota należności głównej;
2) 1 923,72 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia trzy złotych 72/100) – kwota odsetek;
3) 3 076,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt) – koszty związane z dochodzeniem roszczeń Wierzyciela.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 10:50
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  25-11-2019 10:50
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 64
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl