Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 maja 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwanym dalej Zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany: 1) w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:
a) w §8 w pkt 3i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3j w następującym brzmieniu:
j) Referat Rozwoju; ”;


b) w §48 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i pkt 4 w następującym brzmieniu:
3) rozliczania podatku VAT; 4) majątku Gminy. ”;


c) w §50 skreśla się pkt 2 i 3;

d) po §57 wprowadza się podtytuł „REFERAT ROZWOJU” oraz §57 1 w następującym brzmieniu: § 57. 1 . Do zadań Referatu Rozwoju należy pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja projektów w celu wsparcia rozwoju Gminy, w tym w szczególności: 1) bieżące monitorowanie możliwości oraz czynienie starań zmierzających do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację w Gminie projektów „twardych” i „miękkich”; 2) sporządzanie wniosków o dofinansowanie, przygotowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczących projektów oraz przygotowanie projektów do rozliczenia; 3) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z programów rządowych, w tym sporządzanie wniosków, gromadzenie dokumentacji i przygotowanie do rozliczenia; 4) monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego zadań, na które pozyskano dofinansowanie; 5) bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie; 6) kontrola właściwego dokumentowania wydatków związanych z dofinansowanym projektem, w tym sprawdzanie, czy wszystkie wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami kwalifikowanymi; 7) rozliczanie projektu rzeczowe i finansowe; 8) zapewnienie prawidłowej realizacji promocji projektu - zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu; 9) monitorowanie i kontrola prawidłowej realizacji zadań, na które pozyskano dofinansowanie; 10) sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu – zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej; 11) podejmowanie działań o pozyskanie środków na planowane w Gminie zadania w formie pożyczki inwestycyjnej i/lub płatniczej z WFOŚ i GW, w tym sporządzanie wniosków oraz prowadzenie rozliczeń finansowych otrzymanych pożyczek; 12) współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami i podmiotami w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wspólnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współpraca w ramach Aglomeracji Opolskiej, 13) realizacja programu „Odnowa wsi”; 14) udział w planowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych na dany rok budżetowy; 15) udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy. ”;


2) Załącznik nr 2 do zarządzenia noszący nazwę „Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019r.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf