Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) w związku z §7-10 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w (46-081) Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (niepełny wymiar czasu pracy).
2. Ustala się treść ogłoszenia o naborze - według załącznika do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.
§ 2. 1. Dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora powołuje się Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:
1) Kornelia Lauer –Konecka - Przewodniczący Komisji;
2) Piotr Jonek – Członek Komisji,
3) Jolanta Mikuła - Członek Komisji.

2. Zadania Komisji określone są w art. 13a -15 ustawy o pracownikach samorządowych oraz w Regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ustalonym odrębnym zarządzeniem Wójta.
3. Po zakończeniu naboru i ogłoszeniu jego wyników Komisja ulega rozwiązaniu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf