Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art.26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 70 §1, 1 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1040) w zw. z art. 7 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Zastępcę Wójta Gminy Dobrzeń Wielki – p. mgr Irenę Weber z dniem 31 sierpnia 2019r. § 2. 1. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z koniecznością rozwiązania stosunku pracy łączącego Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim i p. mgr. Irenę Weber. 2. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z upływem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpocznie się z dniem odwołania tj. 31 sierpnia 2019r.
3. W okresie wypowiedzenia przysługiwać będzie p. mgr Irenie Weber wynagrodzenie w wysokości przysługującej przed dniem odwołania ze stanowiska.

§ 3. W okresie wypowiedzenia zwalnia się p. mgr Irenę Weber z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. Od 1 września 2019r. obowiązki Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki obejmie osoba nowo powołana na to stanowisko. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2019r.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 11:09
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 35
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl