Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1, ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 5,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 5,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 5,00
Razem 0,00 5,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 5,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 5,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 300,00 0,00
  92116   Biblioteki 7 300,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 0,00
Razem 7 300,00 5,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00 13 300,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00
  92116   Biblioteki 0,00 13 300,00
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 13 300,00
Razem 6 000,00 13 300,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 11:52
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 27
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl