Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 2 000,00 2 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 2 000,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0,00
  80110   Gimnazja 0,00 2 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 000,00
Razem 2 000,00 2 000,00

2. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 13 500,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 0,00
  80110   Gimnazja 0,00 20 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 20 000,00
  80130   Szkoły zawodowe 6 000,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 500,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 0,00
Razem 20 000,00 20 000,00

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 6 000,00 6 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 3 000,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00
  80110   Gimnazja 0,00 6 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 6 000,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3 000,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00
Razem 6 000,00 6 000,00

§ 2. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2019 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2 500,00 2 500,00
  85401   Świetlice szkolne 2 500,00 2 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 500,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 0,00
Razem 2 500,00 2 500,00

 

 

§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok.pdf