Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1, ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 71,00 0,00
  75020   Starostwa powiatowe - powierzone 71,00 0,00
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71,00 0,00
852     Pomoc społeczna 82,99 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe - zlecone 82,99 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 82,99 0,00
Razem 153,99 0,00
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 71,00 0,00
  75020   Starostwa powiatowe - powierzone 71,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 12 980,00 12 980,00
  80130   Szkoły zawodowe - Kształcenie dla rynku pracy - 3 12 980,00 12 980,00
    3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00
    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10 797,00
    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 911,00
    4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 272,00
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 280,00 0,00
    4227 Zakup środków żywności 500,00 0,00
    4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 0,00
    4307 Zakup usług pozostałych 1 700,00 0,00
Razem 13 051,00 12 980,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 82,99 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe - zlecone 82,99 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 81,36 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,63 0,00
Razem 82,99 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok.pdf