Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy

Na podstawie § 1 ust. 2, §2 ust.1 pkt 1, § 3 ust.1 i § 4 ust. 1 uchwały Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.177), w związku z uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy zostaną przeprowadzone w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r . (z wyłączeniem sobót i niedziel). § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie i warianty odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu wypełnienia ankiety oraz możliwości jej przekazania Wójtowi.
§ 3. 1. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści:
Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta? ”;

2. Wzór ankiety konsultacyjnej, zwanej dalej ankietą, stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
3. Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie poprzez wpisanie znaku „X” w kratce umieszczonej obok wybranej przez siebie odpowiedzi („JESTEM ZA” albo „JESTEM PRZECIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”) oraz na wypełnieniu wszystkich koniecznych danych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis).
4. Mieszkaniec gminy udzielając odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie stawia znak „X” tylko w jednej kratce. Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce, postawiono znak „X” w więcej niż jednej kratce lub nie podano koniecznych danych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania).
5. Każdy mieszkaniec Gminy Dobrzeń Wielki biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety tylko jeden raz.
§ 4. 1. Arkusze ankiety będą udostępniane w czasie trwania konsultacji: 1) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) we wszystkich szkołach na terenie Gminy

2. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać w terminie od 18 lutego do 8 marca br. (z wyłączeniem sobót i niedziel) w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz we wszystkich szkołach na terenie gminy – do ustawionych w tych jednostkach oznakowanych urn, w godzinach otwarcia tych jednostek. 3. Ankiety można również złożyć: 1) przesyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44
2) przesyłając pocztą elektroniczną w formie skanu na adres lub .
4. Ankiety złożone po dniu 8 marca 2019r. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

§ 5. Z konsultacji przeprowadzonych w formie ankiet sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg konsultacji, uwzględniający w szczególności ilość osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę głosów popierających (umieszczono znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM ZA”), głosów przeciwnych (umieszczono znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM PRZECIW”) i liczbę głosów wstrzymujących się (umieszczono znak „X” w kratce obok odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ”), w podziale na poszczególne sołectwa (jednostki pomocnicze) oraz ogółem w Gminie.
§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
1) Kornelia Lauer- Konecka – Przewodnicząca Zespołu
2) Dominika Jonek – członek Zespołu
3) Izabela Walos – członek Zespołu.

2. Zadania Zespołu zostały określone w uchwale Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 177).
3. Protokół z przeprowadzonych konsultacji, o którym mowa w § 5 zarządzenia, Zespół sporządzi i przekaże Wójtowi do dnia 13 marca 2019r.

§ 7. 1. Mieszkańcy Gminy zostaną powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia konsultacji w drodze obwieszczenia Wójta, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w sołectwach oraz w jednostkach gminnych.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  25-11-2019 12:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 30
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl