Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 136) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy w terminie do 20 grudnia, biorąc pod uwagę:
a) wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli;

b) wyniki egzaminów zewnętrznych;

c) wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski.


3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedstawiany jest do zaopiniowania przez związki zawodowe działające w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. Ustala się Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy odpowiednich ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 0050.1.13.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie zatrudnionych w szk.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.42.2019.pdf

PDFZalacznik2 0050.1.42.2019.pdf