Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018, zwany dalej Raportem, w terminie do dnia 31 maja 2019r.
2. Raport stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszego zarządzenia wraz z informacją skierowaną do mieszkańców Gminy o możliwości i zasadach wzięcia udziału w debacie nad Raportem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.60.2019.pdf