Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 247 ust. 1, art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna - własne 7 000,00 0,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 000,00 0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 000,00 0,00
855     Rodzina - zlecone 4 123,71 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 123,71 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 123,71 0,00
Razem 11 123,71 0,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna - własne 7 000,00 0,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 000,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 0,00
855     Rodzina - zlecone 4 123,71 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 123,71 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123,71 0,00
Razem 11 123,71 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:11
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 28
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl