Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późń. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
3) informację dodatkową do bilansu.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.69.2019.pdf