Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2019 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan dochodów bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 78,99 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 78,99 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78,99 0,00
Razem 78,99 0,00

2. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 6 395,00 6 395,00
  80101   Szkoły podstawowe 3 895,00 1 500,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 300,00
    4270 Zakup usług remontowych 3 895,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 700,00
  80104   Przedszkola 2 500,00 1 095,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 795,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 300,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 0,00
  80110   Gimnazja 0,00 3 800,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 600,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 700,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 200,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300,00
Razem 6 395,00 6 395,00

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 800,00 800,00
  80101   Szkoły podstawowe 800,00 350,00
    3240 Stypendia dla uczniów 800,00 0,00
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 350,00
  80120   Przedszkola 0,00 250,00
    3240 Stypendia dla uczniów 0,00 250,00
  80130   Gimnazja 0,00 200,00
    3240 Stypendia dla uczniów 0,00 200,00
Razem 800,00 800,00

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 78,99 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 78,99 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78,99 0,00
Razem 78,99 0,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:33
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 44
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl