Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.87.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu ...

Na podstawie § 2 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342) zwanego dalej rozporządzeniem, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie pomocy w formie dofinansowania:
1) zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:
a) słabowidzących

b) niesłyszących

c) słabosłyszących

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w podpunktach a – g
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,2) zakupu materiałów edukacyjnych, dla uczniów:
a) słabowidzących

b) niesłyszących

c) słabosłyszących

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w podpunktach a – g
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,3) zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym do kształcenia specjalnego, dla uczniów:
a) słabowidzących

b) niesłyszących

c) słabosłyszących

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w podpunktach a – g
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów wymienionych w § 1, według wzoru ujętego w załączniku nr 1 do zarządzenia, osoby uprawnione składają dyrektorowi szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do dnia 9 września 2019r. § 3. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, i przekazuje ją do Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w terminie do dnia 2 października 2019r. § 4. Po otrzymaniu list uczniów, o których mowa w § 3, Wójt lub osoba przez niego upoważniona, przekazuje środki na udzielenie pomocy uprawnionym uczniom, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez Gminę Dobrzeń Wielki.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.87.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2.pdf