Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2019 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 73 078,60 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 73 078,60 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 73 078,60 0,00
Razem 73 078,60 0,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 18 133,19 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18 133,19 0,00
    4240 Zakup pomocy dydaktycznych 17 953,65 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 179,54 0,00
Razem 18 133,19 0,00

3. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 13 742,93 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 13 742,93 0,00
    4240 Zakup pomocy dydaktycznych 13 606,88 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 136,05 0,00
Razem 13 742,93 0,00

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 9 139,09 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 9 139,09 0,00
    4240 Zakup pomocy dydaktycznych 9 048,60 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 90,49 0,00
Razem 9 139,09 0,00

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 32 063,39 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 32 063,39 0,00
    4240 Zakup pomocy dydaktycznych 31 745,93 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 317,46 0,00
Razem 32 063,39 0,00


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf