Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.95.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan dochodów bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 30 000,00 5 000,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 000,00 5 000,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 5 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 000,00 0,00
  85216   Zasiłki stałe 5 000,00 0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 000,00 0,00
855     Rodzina 108 808,00 108 808,00
  85501   Świadczenia wychowawcze 108 808,00 108 808,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 108 808,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 108 808,00 0,00
Razem 138 808,00 113 808,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 25 000,00 0,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 000,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 0,00
  85216   Zasiłki stałe 5 000,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00
Razem 25 000,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf