Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.100.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.99.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan dochodów bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 704,00 0,00
  75108   Wybory do Sejmu i Senatu 12 704,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 704,00 0,00
Razem 12 704,00 0,00
Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 704,00 0,00
  75108   Wybory do Sejmu i Senatu 12 704,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 796,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 348,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 160,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00
Razem 12 704,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.100.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:44
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 29
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl