Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.116.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.115.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 587 000,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 587 000,00 0,00
    4270 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 587 000,00 0,00
750     Administracja publiczna 4 700,00 0,00
  75023   Urzędy gmin 4 700,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 000,00 38 000,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 38 000,00 38 000,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 38 000,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 0,00
    4260 Zakup energii 18 000,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 12 000,00 12 000,00
  80104   Przedszkola 0,00 12 000,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 12 000,00
  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 12 000,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000,00 11 000,00
  92195   Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 11 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 0,00
Razem 652 700,00 61 000,00
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 0,00 587 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 0,00 587 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 587 000,00
750     Administracja publiczna 0,00 4 700,00
  75023   Urzędy gmin 0,00 4 700,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 700,00
Razem 0,00 591 700,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.116.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 08:53
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 44
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl